กรมชลฯ ขานรับนโยบาย กษ. ลดความเสี่ยงภาคการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กรมชลประทาน ขานรับนโยบาย กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 59/60 ที่ครม.เห็นชอบ เมื่อ 24 ม.ค.60 โดยส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกข้าวนาปรัง วิธีเปียกสลับแห้ง เพื่อเป็นการประหยัดน้ำ ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งนี้ จะจ้างเข้ามาทำงานปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกคูคลอง เพื่อให้มีรายได้ทดแทน นอกจากนั้นยังจะเร่งดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำ 10 แห่ง และแก้มลิง 24 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในปี 60 เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน สนับสนุนการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆให้มีความมั่นคงด้านน้ำยิ่งขึ้น

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.