กรมป่าไม้เปิดรับสมัครป่าไม้พันธุ์ใหม่แล้ว

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดรับสมัครข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การฟื้นฟู การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า พร้อมทั้งดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยผู้ที่สามารถสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ตามที่ ก.พ. กำหนด พร้อมทั้งต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบภาค ก. จาก ก.พ. ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าวได้ทางเว็บไซด์ https://forest.job.thai.com ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – วันที่ 19 เมษายน 2560 โดยทางกรมป่าไม้จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และจะกำหนดให้มีการสอบ ข้อเขียนและการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 256 14292-3 ต่อ 5628 และ 0 257 92595

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.