ขอเชิญร่วมงานสัมมนา นำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (Development of Thailand Effectiveness Index)”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (Development of Thailand Effectiveness Index)” โดยสภาปัญญาสมาพันธ์ (WCT) ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายแขนงวิชา เพื่อทำการศึกษาวิจัยในประเด็นสำคัญที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาอย่างมียุทธศาสตร์ที่คมชัด เพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้างและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอย่างแท้จริง
สภาปัญญาสมาพันธ์ ได้ดำเนินการวิจัยในเรื่องที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระดับสูง โดยการวิจัยเรื่องการพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย มุ่งหวังให้มีส่วนผลักดันให้เกิดการติดตามผลลัพธ์ของการพัฒนาว่ามีการดำเนินการที่มีประสิทธิผลมากน้อยเพียงไร ทำให้เห็นลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรว่าควรมุ่งไปด้านใดก่อนหลัง เพื่อผลักดันเป้าหมายการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้สำเร็จอย่างสมดุล จึงได้จัดงานสัมมนาขึ้น ดังรายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องบุศราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินด์เซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
กำหนดการ
09:00-09:30 ลงทะเบียน
09:30-09:45 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวเปิดงาน
09:45-10:15 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย ส่วนที่ 1 (perception)” โดย ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันธ์ ประธานคณะทำงานดัชนีฯ
10:15-10:35 พักรับประทานอาหารว่าง
10:35-11:30 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย ส่วนที่ 2 (hard data)” โดย อาจารย์ทวีชัย เจริญเศษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาปัญญาสมาพันธ์
11:30-12:00 แสดงความคิดเห็นโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุญญาพร 086 004 5542

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.