ขับเคลื่อนพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร

นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยว่า สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักส่งเสริมการเกษตรให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ด้านวิชาการเกษตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีจิตสำนึก ในบทบาทหน้าที่ของตน พร้อมต่อการพัฒนาความรู้ให้ครอบคลุม ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องพร้อมขับเคลื่อนพัฒนาสู่การเกษตรทฤษฎีใหม่ สืบสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ ภายใต้แนวคิด Smart officers lead smart organization to be modernization DOAE โดยเร่งรัดการพัฒนาศักยภาพของนักส่งเสริมการเกษตร ในทิศทางการดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ให้สามารถรองรับการทำงานและเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญงานส่งเสริมการเกษตรให้สามารถเป็นที่ปรึกษาของนักส่งเสริมการเกษตรได้ รวมถึงสร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการสร้างระบบส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรที่มีความเป็นปัจจุบัน และทันต่อเศรษฐกิจโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sndoae.doae.go.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.