การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

กรมโยธาฯ เดินหน้าเสริมสร้างภาคีเครือข่ายฯ จ.นราธิวาส

กรมโยธาฯ เดินหน้าเสริมสร้างภาคีเครือข่ายฯ จ.นราธิวาส

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง เป็นประธานเปิดการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชิงรุก ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 จังหวัดนราธิวาส จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและประชาชน รวมทั้งขยายภาคีเครือข่ายให้สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา

การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการเปิดงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายประชารัฐกับการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพ” ซึ่งนโยบายด้านประชารัฐ ก็คือนโยบายของรัฐ โดยในเรื่องของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย รัฐบาลไทยในทุกรับบาลมีการให้การสนับสนุนในเรื่องนี้มาโดยตลอด ในทุกวิถีทาง โดยเครื่องมือต่างๆที่รัฐมี ที่สำคัญ ทีคือยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนด นโยบายในการออกข้อปฏิบัติตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกัน การรักษา การเยียว และการแก้ไข โดยมีเครื่อวงเหล่านี้ ซึ่งครั้งนี้ได้ออกยุทธสาสตร์ 13 ปี คือตั้งแต่ปี 2560 – 2573 ทางรัฐบาลก็ทำมาโดยตลอดที่ผ่านจนเกิดผลสำเร็จเป็นที่หน้าพอใจ นอกจากนี้ยังมีอนุกรรมการภายใต้การทำงานแห่งชาติที่เข้ามาดูแลในด้านต่างๆ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

กสร. พัฒนาศักยภาพล่ามภาษา ขยายโอกาสลูกจ้างต่างด้าวเข้าถึงสิทธิตามกม.แรงงาน

กสร. พัฒนาศักยภาพล่ามภาษา ขยายโอกาสลูกจ้างต่างด้าวเข้าถึงสิทธิตามกม.แรงงาน

กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายลูกจ้างต่างด้าว ส่งล่ามภาษาแก้ปัญหาด้านภาษาพร้อมเสริมความรู้ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สื่อภาษา(ล่าม) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้แรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้รับการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและสามารถเข้าถึงบริการ ทางกฎหมายได้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่สื่อ(ล่าม)ภาษากัมพูชา ภาษาเมียนม่า เข้าไปเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างแรงงานต่างด้าวกับเจ้าหน้าที่ช่วยลดช่องว่างด้านภาษาที่อาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สื่อภาษา(ล่าม) จะปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานจำนวนมาก เช่น จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ตราด สมุทรสาคร เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อกลางในการให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานแก่ลูกจ้างต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กสร.ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ล่ามภาษาดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกสร. ในการคุ้มครองลูกจ้าง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารข้อกฎหมายและแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการของกสร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับเจ้าหน้าที่สื่อภาษาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาและผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชาและเมียนมา ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ๓๒ […]

กสร. วอนสถานประกอบกิจการ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV

กสร. วอนสถานประกอบกิจการ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วอนสถานประกอบกิจการปฏิบัติต่อลูกจ้างผู้ติดเชื้อเอชไอวี อย่างถูกต้องไม่เลือกปฏิบัติและพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้าง นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ( กสร. ) กล่าวว่า กสร.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาลูกจ้างผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสถานประกอบกิจการ ที่ส่งถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของตัวลูกจ้างและผลประกอบการของสถานประกอบกิจการ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศด้วย ซึ่งปัญหาที่ประสบคือ ลูกจ้างมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ลูกจ้างที่ติดเชื้อเอชไอวีถูกรังเกียจและไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง กสร. จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการทำความเข้าใจกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างถูกต้องและพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างหลักประกันให้กับสถานประกอบกิจการได้มีกลไกการป้องกันและการจัดการ ที่จะลดผลกระทบ เรื่องเอดส์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากลบนพื้นฐานกรอบการทำงานที่มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีในการทำงาน อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ลูกจ้างผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะอยู่ร่วมกันในสถานประกอบกิจการ ได้อย่างเหมาะสมนั้น นายจ้างควรส่งเสริมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับลูกจ้างทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี ตามหลักวิทยาศาสตร์และระบายวิทยา รวมถึงให้ลูกจ้างได้ทำงานตามปกติในตำแหน่งงานและลักษณะงานที่เหมาะสมสำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังทำงานได้ และส่งเสริมสิทธิในการรักษาความลับส่วนบุคคล เพื่อสถานประกอบกิจการจะไม่สูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสถานประกอบกิจการที่มีต่อสังคมในการส่งเสริมให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม

แรงงาน สร้างความร่วมมือประชารัฐแก้หนี้นอกระบบให้ลูกจ้าง

แรงงาน สร้างความร่วมมือประชารัฐแก้หนี้นอกระบบให้ลูกจ้าง

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นัดองค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้างสร้างความร่วมมือตามกลไกประชารัฐแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในกลุ่มผู้ใช้แรงงานน้อมนำศาสตร์พระราชาตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ เป็นนโยบายของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในกลุ่มผู้ใช้แรงงานผ่านกลไกประชารัฐ ซึ่งประโยชน์ในการสร้างเสริมวินัยในการใช้จ่ายและเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการออมสร้างหลักประกันในอนาคตให้กับพนักงาน และกรณีที่มีความขัดสนเรื่องค่าใช้จ่ายก็สามารถจะกู้ยืมเงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันและเสียดอกเบี้ยในอัตราถูกซึ่งจะเป็นหนทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบให้กับลูกจ้างได้อีกทางหนึ่ง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม กสร.ได้เชิญผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้างเข้าร่วมหารือ เพื่อรับทราบข้อมูลทั้งในทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งและดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการให้ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสวัสดิการที่ดีให้กับลูกจ้างแล้วความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ อธิบดี กสร.กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการที่จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว ๕๔๐ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งเป้าหมายจะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งอีก ๓๐ แห่ง ทั้งนี้ กสร. มีกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานซึ่งขณะนี้มีวงเงิน ๓๙๐ ล้านบาท ให้บริการแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งได้ให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ รวม ๒๕๑ สัญญา เป็นเงินกว่า ๑,๙๐๐ ล้านบาท […]

กรมป่าไม้เปิดรับสมัครป่าไม้พันธุ์ใหม่แล้ว

กรมป่าไม้เปิดรับสมัครป่าไม้พันธุ์ใหม่แล้ว

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดรับสมัครข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การฟื้นฟู การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า พร้อมทั้งดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยผู้ที่สามารถสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ตามที่ ก.พ. กำหนด พร้อมทั้งต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบภาค ก. จาก ก.พ. ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าวได้ทางเว็บไซด์ https://forest.job.thai.com ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – วันที่ 19 เมษายน 2560 โดยทางกรมป่าไม้จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และจะกำหนดให้มีการสอบ ข้อเขียนและการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 256 14292-3 ต่อ […]

อ.ส.พ. นำเทคโนโลยี AR สร้างการเรียนรู้ใน Smart Garden

อ.ส.พ. นำเทคโนโลยี AR สร้างการเรียนรู้ใน Smart Garden

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาสื่อเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality เทคโนโลยีที่สร้างความแปลกใหม่ ให้กับวงการสื่อ ในโครงการชื่อ “Smart Garden Applications” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ และสามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านทรัพยากรพรรณพืชได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านอุปกรณ์ Tablet และ Smart Phone ที่เป็นที่นิยมในปัจุบัน โดย เทคโนโลยี AR ได้ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน แหล่งเรียนรู้ด้านพืชและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะทำให้เกิดความตื่นตาตื่นใจกับสื่อเคลื่อนไหวได้ดีกว่าข้อมูลที่เป็นตัวอักษร และมีส่วนช่วยให้เยาวชนและผู้ที่มาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ เกิดความรู้ความเข้าใจ ในพรรณพืชต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถ Download Application Smart Garden ได้ทั้งระบบ IOS และ Android โดยสามารถนำไปใช้งานกับป้าย AR ได้ทันที หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 0-5384-1151, 0-584-1234 […]

สผ. เชิดชูผู้ประกอบการ จัดงานมอบรางวัลแก่สถานประกอบการ ที่ปฏิบัติตาม EIA ประจำปี 2559 : EIA Monitoring Awards 2016

สผ. เชิดชูผู้ประกอบการ จัดงานมอบรางวัลแก่สถานประกอบการ ที่ปฏิบัติตาม EIA ประจำปี 2559 : EIA Monitoring Awards 2016

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดพิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบการ จำนวน 98 โครงการ ที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 60 ณ โรมแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีฯ มอบโล่เกียรติคุณแก่สถานประกอบการ มอบโล่ขอบคุณแก่คณะกรรมการ และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการโครงการพัฒนาของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ปฏิบัติตาม EIA อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น และภาครัฐมีความตระหนักและร่วมมือในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

อ.ส.พ.เชิญร่วมอบรมหลักสูตร “ความหลากหลายของพืชและสิ่งแวดล้อม”

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ความหลากหลายของพืชและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจำนวน 45 คน อบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่ความรู้ ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี โทรศัพท์ 0-5384-1234 ต่อ 4204 หรือ 09-3130- 0671 อีเมล์ qsbgeducation@hotmail.com

จัดงานเลี้ยงฉลองเปิดตัวเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ Asia Pacific Gateway (APG)

จัดงานเลี้ยงฉลองเปิดตัวเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ Asia Pacific Gateway (APG)

จัดงานเลี้ยงฉลองเปิดตัวเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ Asia Pacific Gateway (APG) พันเอก ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงฉลองเปิดตัวเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ Asia Pacific Gateway (APG) ที่เชื่อมต่อตรงจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และฮ่องกง โดยใช้ระบบการจัดสร้างด้วยมาตรฐานระดับสูง พร้อมแบนด์วิดท์ขนาดใหญ่รองรับคอนเทนต์ระดับโลก เพื่อตอบสนองการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูลในภูมิภาคเอเชียอย่างมีเสถียรภาพ ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณโลตัส การ์เดน โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปัฏ ปรีชาพานิช (แกะ) โทร.086-349-2436 จิระภัทร์ หอมสนิท […]

1 2 3 16