การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

กสร. หารือ บิ๊กก่อสร้างลดอันตรายจากการทำงาน

กสร. หารือ บิ๊กก่อสร้างลดอันตรายจากการทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หารือ บริษัท ฤทธา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง กำชับเข้มงวดความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด พร้อมสร้างความร่วมมือถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยฯ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการก่อสร้างขนาดใหญ่ กสร.จึงได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐคือกสร. กับภาคเอกชน ตามกลไกประชารัฐเพื่อร่วมกันดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล ในวันนี้ (26 มิถุนายน 2560) ได้หารือร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ฤทธา จำกัด เพื่อวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารสูงและงานก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งทาง บจก.ฤทธา ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยจะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับบริษัทฯ ถือเป็นความสำคัญอันดับแรกในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวทางให้บริษัท ฤทธา จำกัด มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการให้ ความรู้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ในสถานประกอบกิจการก่อสร้างขนาดกลางและเล็ก เช่น การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันอันตรายจากการทำงาน เป็นต้น ด้านนายปราโมทย์ พิพัฒน์สูงเนิน กรรมการบริหาร บริษัท ฤทธา […]

กนอ.ลงนามร่วมกับ 5 หน่วยงานหนุนเขตศก.พิเศษสระแก้ว

กนอ.ลงนามร่วมกับ 5 หน่วยงานหนุนเขตศก.พิเศษสระแก้ว “เชื่อมโยงการค้า-การลงทุน-แหล่งท่องเที่ยวใหม่” กนอ.ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ลงนามMOU ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐOTOP/SMEs/การท่องเที่ยว และนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยง สู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน คาดพัฒนานิคมฯเสร็จก.ค.เปิดให้ใช้พื้นที่ได้ปี 2561 นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นนิคมฯแห่งแรกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่รัฐบาลได้เดินหน้าในการพัฒนาพื้นที่รองรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ส่งผลให้ขณะนี้ได้เกิดความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่จะนำไปสู่การขยายเส้นทางการค้า และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ผ่านความร่วมมือโครงการประชารัฐ ซึ่งล่าสุด กนอ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ 5 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 1.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 2.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว 4.ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ 5.สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ ทั้งนี้ขอบเขตการดำเนินงานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทุกหน่วยงานจะดำเนินการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ กนอ. โดยสำนักงานโครงการนิคมฯสระแก้ว จะสนับสนุนประสานงานเชิงนโยบายกับรัฐบาล และผู้เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่นำร่องเพื่อรองรับการลงทุน และ ให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก และลานประชารัฐสำหรับผู้ประกอบการกิจการ OTOP/SMEs และจุดดึงดูดการท่องเที่ยวในนิคมฯสระแก้ว และ กนอ.จะจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร […]

สนช. ผ่านฉลุย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มช่อง “รับซื้อสินเชื่อบ้านผ่าน เช่าซื้อ – เช่าลิสซิ่ง”

สนช. ผ่านฉลุย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มช่อง “รับซื้อสินเชื่อบ้านผ่าน เช่าซื้อ – เช่าลิสซิ่ง”

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2540 พ.ศ……… เป็นการขยายขอบเขตการทำธุรกรรม เพิ่มคู่ค้า ให้ บตท.สามารถจัดซื้อสินเชื่อจากผู้ประกอบการธุรกิจให้สินเชื่อโดยการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าซื้อ หรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง ซึ่งจากเดิมจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้จากสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เท่านั้น รวมถึงระดมทุนในตลาดทุน ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์ สอดคล้องตามระเบียบของ กลต.การดำเนินการดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ และสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการพัฒนาเมือง ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท ด้วยแนวคิดการพัฒนาตามผังเมืองให้น่าอยู่ตามผังแม่บทการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงจากผังระดับต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่และผ่านกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยการจัดทำผังหลัก แผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 มิติ อาทิ มิติด้านสาระของโครงการ ในด้านการแปลงนโยบายจากผังเมืองรวมจังหวัด ผังชุมชน ผังเมืองเฉพาะ ผังพัฒนาพื้นที่ไปสู่แผนงาน และรายละเอียดโครงการต่างๆ ส่วนมิติด้านพื้นที่ของการพัฒนา ในการกำหนดที่ตั้ง ขนาด และขอบเขตของพื้นที่ที่จะดำเนินการพัฒนา และมิติด้านระยะเวลา การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะดำเนินการก่อนและหลังการพัฒนา สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาเมือง โดยยื่นหนังสือคำขอโครงการพร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์มของกลุ่มงานได้ที่กรมโยธาและผังเมือง เพื่อการพัฒนาเมืองให้พร้อมรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเจริญเติบโตของเมืองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dpt.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดโทร 02-299 4469-70

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการพัฒนาเมือง ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท ด้วยแนวคิดการพัฒนาตามผังเมืองให้น่าอยู่ตามผังแม่บทการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงจากผังระดับต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่และผ่านกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยการจัดทำผังหลัก แผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 มิติ อาทิ มิติด้านสาระของโครงการ ในด้านการแปลงนโยบายจากผังเมืองรวมจังหวัด ผังชุมชน ผังเมืองเฉพาะ ผังพัฒนาพื้นที่ไปสู่แผนงาน และรายละเอียดโครงการต่างๆ ส่วนมิติด้านพื้นที่ของการพัฒนา ในการกำหนดที่ตั้ง ขนาด และขอบเขตของพื้นที่ที่จะดำเนินการพัฒนา และมิติด้านระยะเวลา การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะดำเนินการก่อนและหลังการพัฒนา สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาเมือง โดยยื่นหนังสือคำขอโครงการพร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์มของกลุ่มงานได้ที่กรมโยธาและผังเมือง เพื่อการพัฒนาเมืองให้พร้อมรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเจริญเติบโตของเมืองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dpt.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดโทร 02-299 4469-70

EGA จับมือ NIA จัดการประกวด MEGA 2017 หนุนสตาร์ทอัพไทยใช้ข้อมูลภาครัฐสร้างแอปบริการประชาชน

EGA จับมือ NIA จัดการประกวด MEGA 2017 หนุนสตาร์ทอัพไทยใช้ข้อมูลภาครัฐสร้างแอปบริการประชาชน

นายไชยเจริญ อติแพทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดงาน MEGA 2017 : Mobile Enterprise d-Government Award 2017 งานแข่งขันพัฒนาโมบายโซลูชั่นภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยเงินรางวัลและเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบกว่า 20 ล้านบาท โดยเปิดการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักศึกษา และประเภทผู้ประกอบการ พร้อมผลักดัน Start-up ด้วยฐานข้อมูลภาครัฐ ขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ mega.ega.or.th

เวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับเขต

เวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับเขต

นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับเขต เพื่อหาแนวทางการกำจัดศัตรูพืช และวางแผนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่าน Application ต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยมีผู้เข้าเสวนากว่า 20 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆนี้

ขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

ขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

นายพันธ์ศักดิ์ จิตรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรและประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ขานรับนโยบายการเดินหน้าประเทศไทยให้พัฒนาก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 โดยมี นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนจังหวัดในการประชุมวางแผนยุทธ์ศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรรายย่อยมีอาชีพเดียวกันเกิดการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เกิดการวางแผนการตลาดเพื่อนำไปสู่ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรส่งออกตลาดต่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนและบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคีต่างๆ ณ โรงแรมแพนภูรีย์ เรสสิเดนซ์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อเร็วๆนี้

วางแผนยุทธศาสตร์ระบบส่งเสริมการเกษตร

วางแผนยุทธศาสตร์ระบบส่งเสริมการเกษตร

นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายณัทธร รักษ์สังข์ ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ในการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่องการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร วิทยากรบรรยายประเด็นสำคัญในการนิเทศงาน พร้อมกับร่วมกันกำหนดแผนการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร วันที่ 28 มิถุนายน 2560 และจังหวัดระนอง วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต เขต 8

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต เขต 8

นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชัยพร นุภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต เขต 8 โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ จิตรัตน์ ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ระดับเขตในภาคใต้ตอนบนให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ณ โรงแรมแพนภูรีย์ เรสสิเดนซ์ หาดในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

1 2 3 23