การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะกรรมการการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอบ้านตาขุน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านควนทอง ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆนี้

ภาพข่าวเปิดการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด

ภาพข่าวเปิดการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เขตเศรษฐกิจพิเศษเชิงรุก ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและประชาชน รวมทั้งขยายภาคีเครือข่ายให้สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆนี้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงาน อ.ส.พ.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงาน อ.ส.พ.

วันที่ 24 เมษายน 2560นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอ แนะแก่ผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาตร์ ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กระทรวงวิทย์ฯ เชิญกว่า 80 ภาคเอกชน ระดมสมองกำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของชาติ

กระทรวงวิทย์ฯ เชิญกว่า 80 ภาคเอกชน ระดมสมองกำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของชาติ

กระทรวงวิทย์ฯ เชิญกว่า 80 ภาคเอกชน ระดมสมองกำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของชาติ เจาะ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เร่งขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยฯ ประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดำเนินการจัดการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย” ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้อง Crowne ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้เชิญหน่วยงานภาคเอกชนกว่า 80 หน่วยงาน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระดมสมองกำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม หวังตอบโจทย์ภาคเอกชน นำไปใช้จัดทำยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี โดยให้ สวทน. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ […]

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัด สฏ.ทำหน้าที่ ผอ.สสก 8 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบ GAP ภาคใต้ตอนบน ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆนี้

กรมชลฯ ขานรับนโยบาย กษ. ลดความเสี่ยงภาคการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กรมชลฯ ขานรับนโยบาย กษ.  ลดความเสี่ยงภาคการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กรมชลประทาน ขานรับนโยบาย กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 59/60 ที่ครม.เห็นชอบ เมื่อ 24 ม.ค.60 โดยส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกข้าวนาปรัง วิธีเปียกสลับแห้ง เพื่อเป็นการประหยัดน้ำ ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งนี้ จะจ้างเข้ามาทำงานปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกคูคลอง เพื่อให้มีรายได้ทดแทน นอกจากนั้นยังจะเร่งดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำ 10 แห่ง และแก้มลิง 24 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในปี 60 เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน สนับสนุนการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆให้มีความมั่นคงด้านน้ำยิ่งขึ้น

ขับเคลื่อนพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร

ขับเคลื่อนพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร

นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยว่า สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักส่งเสริมการเกษตรให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ด้านวิชาการเกษตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีจิตสำนึก ในบทบาทหน้าที่ของตน พร้อมต่อการพัฒนาความรู้ให้ครอบคลุม ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องพร้อมขับเคลื่อนพัฒนาสู่การเกษตรทฤษฎีใหม่ สืบสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ ภายใต้แนวคิด Smart officers lead smart organization to be modernization DOAE โดยเร่งรัดการพัฒนาศักยภาพของนักส่งเสริมการเกษตร ในทิศทางการดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ให้สามารถรองรับการทำงานและเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญงานส่งเสริมการเกษตรให้สามารถเป็นที่ปรึกษาของนักส่งเสริมการเกษตรได้ รวมถึงสร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการสร้างระบบส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรที่มีความเป็นปัจจุบัน และทันต่อเศรษฐกิจโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sndoae.doae.go.th

เปิดงานครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์

เปิดงานครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมี นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แรงงาน ห่วงลูกจ้าง นายจ้างกำชับตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนหยุดยาวช่วงสงกรานต์

แรงงาน ห่วงลูกจ้าง นายจ้างกำชับตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนหยุดยาวช่วงสงกรานต์

กระทรวงแรงงาน ห่วงความปลอดภัย ลูกจ้าง นายจ้าง กำชับสถานประกอบกิจการ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรทุกชนิด พร้อมย้ำงานขนส่งทางบกห้ามลูกจ้างทำงานเกินวันละ ๘ ชั่วโมง พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ส่วนใหญ่สถานประกอบกิจการได้ประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณีซึ่งอาจจะเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันถึง ๕ วัน จึงขอเตือนให้นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการให้ตรวจสอบการปิด การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรที่ไม่ได้ทำงานให้เรียบร้อย และจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุให้พร้อมสำหรับการใช้งานเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาวันหยุดยาวดังกล่าวได้ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของลูกจ้างที่ยังคงต้องปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้แก่ กิจการประเภทขนส่งทางบกนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่ทำหน้าที่ขับยานพาหนะทำงานได้ไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง หากทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกิน ๒ ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง และในวันถัดไปห้ามให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มทำงานก่อนครบเวลา ๑๐ ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานของวันที่ล่วงมาแล้ว “สำหรับลูกจ้างที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้มีสติ ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง ทั้งคนขับและผู้โดยสารต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง และขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับให้ดี เพื่อการเดินทางโดยสะดวก ปลอดภัย และกลับมาทำงานตามวันเวลาที่กำหนด โดยไม่ขาดงานติดต่อกันเกิน ๓ วัน […]

ลดภาระหนี้ลูกจ้าง ก.แรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

ลดภาระหนี้ลูกจ้าง ก.แรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

กระทรวงแรงงาน แก้ปัญหาหนี้ให้ลูกจ้าง จัดโครงการลดภาระหนี้เพื่อสร้างสุขแก่แรงงาน เปิดโอกาสให้ลูกจ้างระดับปฏิบัติการกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการหรือรัฐวิสาหกิจที่ตนเองเป็นสมาชิก นายสุวิทยา จันทรวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคีประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ได้จัดทำโครงการลดภาระหนี้เพื่อสร้างสุข แก่ผู้ใช้แรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลดเปลื้องภาระหนี้สินให้แก่ผู้ใช้แรงงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท ได้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการหรือรัฐวิสาหกิจที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่เพื่อนำปลดเปลื้องภาระหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง สำหรับหลักเกณฑ์ ในการกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ตามโครงการลดภาระหนี้เพื่อสร้างสุขแก่ผู้ใช้แรงงาน สหกรณ์ ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจจะเป็นผู้กู้โดยมีวงกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และนำไปปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกโดยคิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ระยะเวลาการส่งชำระคืนไม่เกิน 5 ปี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ใน สถานประกอบกิจการหรือรัฐวิสาหกิจใด สนใจเข้าร่วมโครงการลดภาระหนี้เพื่อสร้างสุขแก่แรงงานหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 6774, 0 2246 0080 หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน […]

1 2 3 18