SPU : เสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพ นศ.หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต #12 ม.ศรีปทุม

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับกิจกรรมเสริมความรู้และพัฒนาศัยกภาพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 ในโครงการเทคนิคการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย และเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจากคุณ มาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, คุณ ชื่นกมล สินบางหว้า, ร.ท.หญิง ดุษณีย์ สิกพันธ์ และ ร.ท.ปิยะพงษ์ ภักดิ์บุตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนาเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับเทคนิคการตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ณ ห้อง 11-1103 ชั้น 11 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ https://www.spu.ac.th/fac/account/th/program/39/
#บัญชีมหาบัณฑิต #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #บัญชีศรีปทุม 4.0 #บัญชีศรีปทุม #บัญชีดิจิทัล
#spumacc #startupบัญชี

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.