กทปส. เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดกลางขนาดย่อม หวังต่อยอดงานวิจัยสู่ตลาด

กทปส. ตอบสนองทิศทางการขับเคลื่อนประเทศภายใต้โมเดล Thailand 4.0 โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดกลางขนาดย่อมและธุรกิจ Startup เข้าขอทุนสนับสนุนหวังให้เกิดเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยื่น
นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เปิดเผยว่า การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ในแต่ละปีที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่ภาครัฐ ภาคการศึกษา และหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (ฉบับใหม่) เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดกลางขนาดย่อมและธุรกิจ Startup ให้สามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุนได้ เพื่อให้เกิดกระบวนการขอรับทุนสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นั้น มีการปรับเปลี่ยนลักษณะของทุนประเภทต่างๆ แบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ด้านการดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม อย่างทั่วถึงส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน
กลุ่มที่ 2 ด้านการส่งเสริม/สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม
กลุ่มที่ 3 ด้านการส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มที่ 4 ด้านการสนับสนุน/ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม

นายนิพนธ์ จงวิชิต กล่าวเพิ่มเติมว่า “กทปส. เล็งเห็นศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดกลางขนาดย่อมและธุรกิจ Startup จึงได้เปิดโอกาสให้ทั้งสองกลุ่มนี้ เข้ามามีส่วนผลักดันการวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อนำพาไปต่อยอดในเชิงธุรกิจและหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศในอนาคต กทปส. จึงขอเชิญชวนให้กลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ เข้ามาเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับในปี 2561 กทปส. เปิดให้ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 มีผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ เข้ามาประมาณ 150 โครงการ มีมูลค่ารวม 1,000 กว่าล้านบาท ซึ่งข้อเสนอโครงการฯ อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการขยายการให้ทุนสนับสนุนแก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ขนาดกลางขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น หรือ กลุ่มธุรกิจ Startup ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์เกิดการพัฒนา พร้อมทั้งต้องการวางรากฐานที่มั่นคงของประเทศ อีกทั้งผลงานจากการพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากทุนสนับสนุนฯ จะสามารถก่อให้เกิดเม็ดเงินรายได้กลับสู่ประเทศหากได้รับการต่อยอดในเชิงพาณิชย์และหากได้รับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยทาง กทปส. จะมีการพิจาณาเป็นพิเศษหากมีการรับรองได้ว่างานวิจัยชิ้นนั้นๆ สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมในอนาคต
สำหรับกรอบหัวข้อการส่งเสริมในด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2561 นี้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมต่อนโยบาย Thailand 4.0 อันได้แก่ Finance Technology, Smart Agriculture, Smart City, Smart Health ทั้งนี้มีตัวอย่างหัวข้องานวิจัยและพัฒนาที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุน โดยผู้ที่สนใจสามารถสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาหรือ https://btfp.nbtc.go.th หรือสอบถามได้ที่ 02 554 8117, 02 554 8140

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.