กรมหม่อนไหม สืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทย จัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี ๒๕๕๘

IMG_4255

กรมหม่อนไหม สืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทย จัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี ๒๕๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผ้าไหมไทยเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านความสวยงามและความเอกลักษณ์ การผลิตผ้าไหมไทยเป็นภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับประเทศไทย และเผยแพร่ให้ทั่วโลกรู้จักถึงคุณค่าของผ้าไหมไทย ซึ่งการจัดให้มีการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ผู้ที่ผลิตงานที่มีคุณภาพแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้ เกษตรกร เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป มีความตื่นตัวในการร่วมกันสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ตระหนักถึงคุณค่าของไหมไทย เกิดความภูมิใจในการนำผ้าไหมไทยมาใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ตลาดผ้าไหมไทยขยายตัวมากยิ่งขึ้น เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำให้อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการทอผ้าไหม คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป

นางวีณา พงศ์พัฒนานนท์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมหม่อนไหมจัดให้มีการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานด้านภูมิปัญญา การผลิตไหมไทย ให้ได้รับการเชิดชู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับบุคคลและชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู เยาวชน บุคคล ชุมชน และหมู่บ้านที่ผลิตผลงานคุณภาพและสามารถรักษาวิถีการผลิตเส้นไหม และการทอผ้าไหมให้อยู่คู่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี ๒๕๕๘ ได้แบ่งประเภทการประกวดออกเป็นทั้งสิ้น ๒๙ ประเภท ประกอบด้วย

๑. การประกวดเส้นไหมไทยพื้นบ้าน จำนวน ๖ ประเภท
๒. การประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน จำนวน ๑๖ ประเภท
๓. การประกวดผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม / รังไหม จำนวน ๔ ประเภท
๔. การประกวดออกแบบชุดผ้าไหม จำนวน ๒ ประเภท
๕. การประกวดผลิตภัณฑ์จากหม่อน จำนวน ๑ ประเภท

ทั้งนี้ ผลงานที่ชนะการประกวดระดับประเทศทุกประเภท จะได้นำไปจัดแสดงในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ภายในงานประกวดฯ ยังมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าหม่อนไหม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.