กรมหม่อนไหม สืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทย จัดการประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2559

2016-07-15-pakudpanokyung00

กรมหม่อนไหม สืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทย จัดการประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2559

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผ้าไหมไทยเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านความสวยงามและความเอกลักษณ์ การผลิตผ้าไหมไทยเป็นภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับประเทศไทย และเผยแพร่ ให้ทั่วโลกรู้จักถึงคุณค่าของผ้าไหมไทย ซึ่งการจัดให้มีการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมโดยกรมหม่อนไหมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ที่ผลิตงานที่มีคุณภาพแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้เกษตรกร เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป มีความตื่นตัวในการร่วมกันสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ตระหนักถึงคุณค่าของไหมไทย เกิดความภูมิใจในการนำผ้าไหมไทยมาใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ตลาดผ้าไหมไทยขยายตัวมากยิ่งขึ้น เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำให้อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมจัดการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมไทยให้มีความยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ อีกทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชู เยาวชน บุคคล ชุมชน และหมู่บ้านที่ผลิตผลงานคุณภาพและสามารถรักษาวิถีการผลิตเส้นไหม และการทอผ้าไหมให้อยู่คู่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง

สำหรับการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมครั้งนี้ มีการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานจำนวน 19 ประเภท การประกวดผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม/รังไหม 4 ประเภท การประกวดออกแบบชุดผ้าไหม 2 ประเภท และการประกวดผลิตภัณฑ์จากหม่อนอีก 1 ประเภททั้งนี้ ผลงานที่ชนะการประกวดระดับประเทศทุกประเภท จะได้นำไปจัดแสดงในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นอกจากนี้ ภายในงานประกวดฯ ยังมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าหม่อนไหม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.