กรรมการผู้จัดการ บมจ. เจ้าพระยามหานคร รับรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ในงาน Together in Power 2015

image7

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC ในฐานะอุปนายกสมาคมอาคารชุดไทย รับรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ประจำปี 2558
นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC ในฐานะอุปนายกสมาคมอาคารชุด ได้รับรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ประจำปี 2558 ของสมาคมการค้า จัดตั้ง 16 ปีขึ้นไป (ก่อนปี 2542) ในงาน “Together in Power 2015” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้สมาคมที่เป็นสมาชิกได้มีการพัฒนาองค์กรและมีบทบาทต่อการพัฒนาธุรกิจ การสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในบทบาทความสำคัญของสมาคมการค้า ในการเป็นศูนย์การการพัฒนาของภาคธุรกิจแต่ละสาขาและผลักดันให้สมาคมการค้าเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำให้กับสมาชิก ในการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้มีความเข้มแข็งต่อไป โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการสอบถามความคิดเห็นจากนักธุรกิจชั้นนำ หน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ เพี่อให้ความเห็นและพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว
นางสาวอนงค์ลักษณ์ เปิดเผยว่า การเติบโตที่ยั่งยืน เป็นเรื่องที่บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และสมาคมอาคารชุด ได้ตะหนักถึงอนาคตในแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านบุคลากร ระบบการบริหาร การควบคุมทรัพยากร นโยบายแผนงาน รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดให้ทุกระดับตั้งเป้าหมายและตั้งดัชนีชี้วัดระดับความสุข ความมั่นคงของบุคลากรและการเติบโตขององค์กรแบบบูรณการ เหล่านี้เองจึงจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.