กระทรวงไอซีทีผนึก ATCI จัดงาน “Thailand Local Government Summit 2015”

11

กระทรวงไอซีทีผนึก ATCI จัดงาน “Thailand Local Government Summit 2015” สัมมนาวิชาการ ICT Solutions และแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยและองค์กรภาคี เตรียมจัดสัมมนาวิชาการ ICT Solutions และแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ “Thailand Local Government Summit 2015” ภายใต้แนวคิดหลัก : Digital Transformation for Local Government ดิจิทัล ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ICT ให้เกิด “ประสิทธิภาพ” ด้วยแนวคิด “พัฒนา” อย่างต่อเนื่องในแนวทาง “บูรณาการ” มุ่งนำท้องถิ่นไปสู่ Green Digital Society เปิดโอกาสให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียนรู้ความก้าวหน้าและประยุกต์ใช้ ICT เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจาก Smart Province สู่ Smart Thailand ตลอดจนการนำดิจิทัลมาช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ในทุกมิติของการให้บริการประชาชน อาทิ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การจัดการภัยพิบัติ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการแพทย์ ตลอดจนการนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานของทางราชการ การบริหารจัดการด้านงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า เป็นต้น จัดในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครวันนี้ – 30 พฤศจิกายน ศกนี้ สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณธัญญา สิมมาวัตร โทร 02 661 7750 ต่อ 223, 083 004 6739
ภายในงานจะมีสัมมนาวิชาการและปาฐกถาพิเศษหลากหลายหัวข้อ อาทิ ดิจิทัลเปลี่ยนโลก ประเทศไทยจะก้าวเดินอย่างไรอย่างมีเสถียรภาพ โดย รมว.ไอซีที ดร.อุตตม สาวนายน ปาฐกถาพิเศษ: ความท้าทายใหม่ของภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ แรงผลักดันไปสู่วาระท้องถิ่นดิจิทัล โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปาฐกถาพิเศษ: กรุงเทพมหานคร ต้นแบบการพัฒนามหานครแห่งอนาคต โดย ดร.พีระพงศ์ ศิริเกษม ผู้ตรวจราชการสูง กรุงเทพมหานคร รวมถึงนิทรรศการแสดงเทคโนโลยี ICT จำลองการใช้ ICT เพื่อ Smart Health, Smart Education, Smart Services จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมหน่วยงานที่มีการนำ ICT ไปใช้เพื่อพัฒนาบริการประชาชนได้อย่างดีเยี่ยม การนำเสนอผลงานการบริหารท้องถิ่นดีเด่นด้วย ICT เป็นต้น
นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงไอซีที กล่าวว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านไอซีที ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คำว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล” หรือ Digital Economy กำลังเป็นประเด็นที่ประเทศไทยและทั่วโลกให้ความสำคัญเนื่องจากปรากฎการณ์ Digital Transformation และ Internet of Things กำลังเข้ามามีบทบาททั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ซึ่งกล่าวกันโดยทั่วไปว่าปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงานเพื่อก้าวสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล บนพื้นฐานของการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ Digital Local Government หรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในแง่การดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชนมุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้แนวคิด Green Digital Society เพื่อก้าวสู่สังคมอุดมปัญญาหรือ Digital Thailand

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้นำและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงประโยชน์และการประยุกต์ใช้ ICT อย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างดีเยี่ยม รองรับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งยังสร้างความตื่นตัวและตระหนักว่า ICT มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่ความเป็นท้องถิ่นที่มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้าร่วมงานนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558”

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.