กสร.จัดอบรมนายจ้าง นักบริหารงานบุคคล เตรียมพร้อมองค์กรสู่ New Normal และ Digital Age

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ
นักบริหารงานบุคคล ขับเคลื่อนองค์กรสู่ New Normal และ Digital Age ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค ว่า กสร.ได้จัดอบรมนักบริหารงานบุคคลขั้นสูงขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงานไทย และแนวปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดีสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลของวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สถานประกอบกิจการหลายแห่งต้องปรับตัวเพื่อรองรับตลาดและการแข่งขันในยุคดิจิทัล (Digital Age) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร เช่น การทำงานในรูปแบบ Work From Home การประชุมหรืออบรมในรูปแบบ Video Conference เป็นต้น เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ New Normal และ Digital Age อย่างเต็มตัว เพื่อให้ธุรกิจและวิถีชีวิตยังสามารถดำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้หลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง จึงเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านการบริหารกฎหมายแรงงาน การบริหารงานบุคคล และการศึกษาคดีแรงงานในอันที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ แนวคิด และหลักการของแต่ละหัวข้อวิชาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การลดปัญหาข้อขัดแย้งด้านแรงงาน ส่งผลต่อขวัญกำลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
นายอภิญญา กล่าวต่อว่า การอบรมหลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 9 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้จัดการบริหารงานบุคคล ทั่วประเทศ จำนวน 40 คน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน อีกทั้งยังได้เรียนรู้จากสถานประกอบกิจการที่เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีเยี่ยม เพื่อนำมาเป็นแนวทางพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง และเป็นเครือข่ายการบริหารงานบุคคลในการขับเคลื่อนงานในภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ “แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน” ต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.