กสร. ชวนนายจ้างประเมิน“ภาวะสันติสุข”ลดข้อขัดแย้งในองค์กร

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชวนนายจ้าง ตรวจสุขภาพด้านแรงงานสัมพันธ์ ผ่านเครื่องมือวัดภาวะสันติสุขในสถานประกอบกิจการ ลดข้อขัดแย้งในองค์กร เพิ่มคุณภาพชีวิตลูกจ้างและเสริมความเข้มแข็งในการประกอบการให้กับนายจ้าง
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดทำแบบประเมินข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน(Labour relation partnership Checklist : LC) เพื่อเป็นเครื่องมือวัดภาวะสันติสุขในสถานประกอบกิจการโดยแบบประเมินดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการประเมินสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการด้านต่าง ๆ ซึ่งหากสถานประกอบการตรวจสอบแล้วพบว่าขาดการดำเนินการในเรื่องใด หรือการดำเนินการยังมีข้อบกพร่อง เช่น ขาดการสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ไม่มีกระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ ก็สามารถแก้ไข ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการลดและการป้องกันข้อขัดแย้งในองค์กร ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง และส่งผลดีต่อผลผลิตและธุรกิจของผู้ประกอบการ
นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า การที่สถานประกอบกิจการนำแบบประเมินข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนหรือ LC ไปใช้นอกจากจะเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้างแล้ว ผลการประเมินจากสถานประกอบกิจการต่าง ๆ จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้การบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย สถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถดาวโหลดแบบประเมินได้ที่ http://relation.labour.go.th/new สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2643 4471, 0 2643 4477 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.