กสร. ชวนนายจ้างสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดให้ลูกจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชวนนายจ้างร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผ่านกิจกรรมโรงงานสีขาว และการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เผยที่ผ่านมามีสถานประกอบกิจการร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 5 หมื่นแห่ง สร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับลูกจ้างกว่า 5 ล้านคน ตั้งเป้าปี 61 สถานประกอบกอบกิจร่วมขับเคลื่อนอีก 2,350 แห่ง ครอบคลุมลูกจ้าง 1.2 ล้านคน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไข ในส่วนของผู้ใช้แรงงาน กสร.ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัยยาเสพติด สร้างความร่วมมือกับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านการสร้างระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1-49 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสีขาวโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น มีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีกิจกรรมให้ความรู้ และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการผ่านการประเมินตามข้อกำหนดแล้วจำนวน 48,217 แห่ง ลูกจ้างได้รับภูมิคุ้มกันจำนวน 4,660,348 คน ในส่วนของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปหรือสถานประกอบกิจการที่มีความพร้อม ได้ส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) ซึ่งมีข้อกำหนดและตัวชี้วัดในการประเมินระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ชัดเจนมาขึ้น เช่น มีการจัดตั้งคณะทำงาน มาตรการการเฝ้าระวัง และช่วยเหลือบำบัดรักษา เป็นต้น ผลจากการดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการผ่านการรับรองมยส.แล้ว 6,249 แห่ง ลูกจ้างได้รับภูมิคุ้มกันยาเสพติดจำนวน 1,251,815 คน สำหรับปีงบประมาณ 2561 มีเป้าหมายส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับผู้ใช้แรงงาน และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการสีขาวอีก 2,000 แห่ง รวมทั้งเข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) อีก 350 แห่ง ครอบคลุมลูกจ้าง 1,200,000 คน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จึงขอความร่วมมือนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งเหมาะสำหรับขนาดเล็กที่มีลูกจ้าง 1 ถึง 49 คน ในส่วนสถานประกอบกิจการที่มีความพร้อมด้านบุคลากร ขอให้จัดทำระบบ มยส.เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นการรวมพลังทำความดีเพื่อขจัดสิ้นปัญหายาเสพติดและนำความสงบสุขคืนสู่สังคมไทย ผู้สนใจติดต่อได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 0080 หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.