กสร. ชูกลไกบริหารงานบุคคลเชื่อมสัมพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ชูเป็นกลไกเชื่อมสัมพันธ์อันดีนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ตั้งเป้าเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานอย่างยั่งยืน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตร นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ว่า กสร.ได้จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูงขึ้น โดยเชิญเจ้าของสถานประกอบกิจการ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการบริหารงานบุคคลจากภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากนักบริหารงานบุคคล เป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือ เชื่อมต่อทัศนคติและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าของสถานประกอบกิจการและผู้บริหารงานบุคคลในระดับสูงของภาคเอกชน จำนวน 40 คน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้ จะได้ทราบถึงนโยบายการบริหารงานด้านแรงงานของรัฐบาล ข้อกฎหมาย และมาตรฐานด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างผลิตภาพในการประกอบการ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า ควบคู่กับการสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง นอกจากนี้จะเป็นเครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคลร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.