กสร. ปั้น “นักบริหารแรงงานสัมพันธ์” เสริมสร้างระบบหุ้นส่วน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปั้นนักบริหารแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ เล็งเพิ่มขีดความสามารถ เสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ลดปัญหาขัดแย้งด้านแรงงาน มุ่งผลประโยชน์โดยตรงกับนายจ้าง ลูกจ้าง และสถานประกอบกิจการ

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างนักบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 วันที่    23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม ว่า กสร. ได้ดำเนินการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน โดยนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันเป็นหุ้นส่วนการทำงานเพื่อลดข้อขัดแย้งภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจและคุณภาพชีวิตของลูกจ้างแรงงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานดังกล่าว กสร. ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรด้านแรงงานสัมพันธ์จากสถานประกอบกิจการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นนักบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่มีขีดสมรรถะสูงในการเป็นคนกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบกิจการกับลูกจ้าง สามารถประสานความร่วมมือกับนายจ้างในการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนายจ้าง ลูกจ้าง และสถานประกอบกิจการเอง

รองอธิบดี กล่าวต่อไปว่า แรงงานสัมพันธ์ 4.0 เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องความสามัคคีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนจริยธรรมซึ่งทั้งนายจ้าง และลูกจ้างจะร่วมกันในการออกแบบสภาพการจ้าง การทำงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ และความปรารถนาดีที่มีต่อกัน และต่อองค์กร ทั้งนี้ การนำโมเดลแรงงานสัมพันธ์ 4.0 ไปใช้ในสถานประกอบกิจการจะช่วยให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความสูญเสียและข้อขัดแย้งทั้งในสถานประกอบกิจการและสังคม สร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.