กสร. เผยสถานศึกษากว่า 800 แห่ง ร่วมกิจกรรมความปลอดภัย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยสถานศึกษากว่า 800 แห่งทั่วประเทศ ให้ความสำคัญการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่เยาวชน ร่วมกิจกรรมประกวดสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนในดำเนินงานของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต กสร.ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ได้จัดกิจกรรมประกวดสถานศึกษาปลอดภัยขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเกณฑ์ประกวด เช่น การกำหนดนโยบาย แผนงาน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความความปลอดภัย เพื่อให้เป็นแนวทาง เป้าหมาย รวมถึงความท้าทาย เพื่อให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแท้จริง โดยในปี 2561 มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 890 แห่ง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 500 แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจและการให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการตรวจประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 -31 กรกฎาคม 2561 โดยสถานศึกษาที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จะได้รับโล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 2 – 4 ปี จะได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรเกียรติยศ สำหรับสถานศึกษาที่มีคะแนนตั้งแต่ 80 แต่ไม่ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับประกาศนียบัตรชมเชย ทั้งนี้สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลถือเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงสถานศึกษาอื่น ๆ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนร่วมปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัย และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.