“กอช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนชาวอยุธยาและฉะเชิงเทรา มีเงินรายเดือนใช้หลังอายุ 60 ปี

“กอช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนชาวอยุธยาและฉะเชิงเทรา มีเงินรายเดือนใช้หลังอายุ 60 ปี”

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง 2 จังหวัด คือ จังหวัดอยุธยาและฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละจังหวัดให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยแผนการปฏิรูปนี้เป็นหนึ่งใน 11 ด้าน ของการปฏิรูปประเทศที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางมุกดา อินต๊ะสาระ ผู้ทรงวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน นายเจษฎา มิ่งสมร กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคตะวันออก และนายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคเหนือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะยาวไว้ใช้ในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อที่จะได้ให้ผู้นำในแต่ละส่วนงานได้นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับลูกบ้านได้เข้าถึงสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช.

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.