การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

การบริหารคน การบริหารบุคลากร หรือการบริหารงานบุคคล เป็นงานที่มีความสำคัญมากที่สุดงานหนึ่ง ซึ่งมีความยาก ละเอียดอ่อน และค่อนข้างซับซ้อน จำเป็นที่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และหะวหน้าแผนกบุคคลต้องทราบวิธีการ ขั้นตอน และระบบที่ถูกต้อง เพื่อหารบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการเสียเวลาในการสรรหาและฝึกอบรมบุคลากรใหม่ และช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานด้วย หลักสูตรนี้มีประโยชน์มากสำหรับธุรกิจทุกประเภท และทุกองค์กร ไม่ได้เพียงสำหรับโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือภัตตาคาร เท่านั้น

เนื้อหาหลักสูตร
– บทบาทและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management )
การออกแบบการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์เพื่อจัดแบ่งตำแหน่งงาน
การสรรหา และการคัดเลือกพนักงาน
การปฐมนิเทศบรรจุพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การฝึกอบรม และพัฒนาการ
การใช้วินัยควบคุมตลอดจนการประเมินผล
การกำหนดงาน หรือการออกแบบงาน
– การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
– ระบบสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– การบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน
– กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกบุคคล รวมถึงผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไป

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72
ต่อ 605-607,609-610 หรือ www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 14,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ
ก่อนดำเนินการจองตั๋ว และที่พักของผู้อบรม

ขอแสดงความนับถือ
แผนกบริการวิชาการ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.