การประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2558

Meeting

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม สมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๕๘ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “สังคมสูงวัยจะสร้างพลังอย่างไร ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
สำหรับกิจกรรมในการประชุมประกอบด้วย การแสดงปาฐกถาพิเศษ “สังคมสูงวัยจะสร้างพลังอย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” การนำเสนอวีดีทัศน์ “ปฎิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย” และดำเนินการประชุมในวาระ 5 ประเด็น และเวทีการนำเสนอประสบการณ์ความสำเร็จของชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ “พลังหอมหวล ลำดวน 3 กลีบ” การแสดงปาฐกถาพิเศษ 2 เรื่อง คือ กรอบความร่วมมือด้านอาเซียนและการปฎิรูประบบสังคมสูงวัยไทย สู่ประชาคมอาเซียน และเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนผู้สูงอายุ 4 ภาค และการรับรองร่างมติที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุ นำไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.