การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทคัดย่อและการนำเสนอผลงานวิจัย”

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทคัดย่อและการนำเสนอผลงานวิจัย”
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
เลขที่ 128/107 ชั้น 9 อาคารพญาไท พลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ : http://www.nutritionthailand.or.th/
หรือโทรสอบถามที่ ดร.สุภาณี : 084-641-0217
: Supanee.put@mahidol.ac.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ online







Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.