ก.แรงงาน เตรียมพร้อมแรงงานนอกระบบรับสังคมสูงวัย

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัย (Ageing Society) เสริมความรู้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย พร้อมทำงานอย่างมีคุณค่า
พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการอบรมการส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัย (Ageing Society) วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี ว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย ตั้งแต่ประมาณปี 2543- 2544 คือ มีประชากรอายุ 60 ปี คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติประจำปี 2561 พบว่ากำลังแรงงานกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นแรงงานนอกระบบ 3.59 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 88.3 อาชีพที่แรงงานกลุ่มนี้ทำส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้กำลังมาก ทำงานไม่เต็มเวลา มีเป้าหมายเพื่อเสริมรายได้หรือเป็นงานอดิเรก กระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นผู้สูงอายุเหล่านี้ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัยขึ้น เพื่อให้แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้านนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ การจ้างงานนอกระบบ การฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบสำหรับผู้สูงวัย สิทธิประโยชน์ประกันสังคมแรงงานนอกระบบ เป็นต้น มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงวัยจำนวน 150 คน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.