ขอบคุณชาวไทยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ออมสินโลก” ครั้งที่ 23 อย่างยิ่งใหญ่ ออมสินปรับบทบาทสู่การเป็นธนาคารแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยดิจิทัล

กรุงเทพฯ–15 ก.ค.–ธนาคารออมสิน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ World Savings and Retail Banking Institute ครั้งที่ 23 (23rd WSBI Annual Meetings 2016) ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการประชุม โดยมี มร.เฮนริซ ฮาซิส ประธานสถาบันธนาคารออมสินโลก คุณประภาศ คงเอียด กรรมการธนาคารออมสิน คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสมาชิกสถาบันธนาคารออมสินโลกทั่วโลก ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด สถาบันการเงิน และหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วมการประชุม
โดยงานนี้ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการออมของไทย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ในหัวข้อ การธนาคารแห่งศตวรรษที่ 21 (Banking in the 21st Century) เพื่อก้าวให้ทันกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของธนาคารรายย่อย ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน รวมถึงตัวแทนธนาคารออมสินจากประเทศต่างๆ กว่า 110 แห่งใน 80 ประเทศทั่วโลก งานประชุม “ออมสินโลก” ในปีนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับสมาชิก WSBI และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างเครือข่ายรวมถึงแสดงออกถึงพลวัตของธนาคารรายย่อยที่มีเป้าหมายในการลดช่องว่างทางการเงินระหว่างคนในสังคม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้อย่างทั่วถึง ยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals) อีกด้วย
นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้ว ยังมีงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล การพัฒนาบริการของธนาคาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้สภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน โดยวิทยากรจากสถาบันการเงินระดับโลกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
นาย Heinrich Haasis ประธานสถาบันธนาคารออมสินโลก กล่าวว่า ธนาคารรายย่อยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น ที่สาขาธนาคารทางออนไลน์ หรือทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เป็นพลังขับเคลื่อนการเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารจะต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกแบบ “Always-on”
ในส่วนของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นสมาชิกของ WSBI และเป็นธนาคารเพื่อการออมที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ได้ปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล แต่ยังคงมุ่งมั่นในภารกิจเพื่อสังคมไทย “ธนาคารออมสินต้องปรับเปลี่ยนยกระดับให้ทันกับการปฏิวัติไปสู่ยุคดิจิทัล เราเชื่อว่าดิจิทัลเทคโนโลยีจะสามารถช่วยพัฒนาให้มีความทันสมัยทุกที่ ทุกเวลา และเป็นช่องทางในการที่จะให้บริการลูกค้าได้รับความสะดวก รวมถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ” นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WSBI ครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำการยอมรับและความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทยในเวทีสากล และทำให้แบรนด์ของธนาคารออมสินก้าวสู่ระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการแสดงความพร้อมของธนาคารออมสินในการเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค
ภายหลังการประชุม เป็นธรรมเนียมของ WSBI ที่จะต้องทำข้อตกลงร่วมกันในปีนี้ที่ประชุมได้ลงนามใน Bangkok Resolution ซึ่งกำหนดเป้าหมายขยายการเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นใน 80 ประเทศทั่วโลก สร้างโอกาสจากเทคโนโลยีใหม่ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและประชาชนเข้าถึงได้ พร้อมประสานและร่วมมือกับกลุ่มประเทศในอาเซียน (AEC) ส่งเสริมสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Finance) เพราะธนาคารออมสินและธนาคารรายย่อยมีบทบาทสำคัญในกรสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม
ที่ประชุมยังย้ำถึงเป้าหมายของ WSBI เพิ่มลูกค้าใหม่ให้ได้ 1,700 ล้านราย โดยเปิดบัญชีใหม่ 400 ล้านบัญชี ภายในปี 2563 และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเพิ่มขอบข่ายของการทำธุรกรรมของธนาคารดิจิทัล ดังรายละเอียดใน Resolution of the 23rd WSBI Annual Meetings อย่างไรก็ดีในช่วงเช้าคณะกรรมการและสมาชิกสถาบันธนาคารออมสินโลกได้ร่วมกันประชุม WSBI General Assembly ด้วย
สำหรับในช่วงบ่ายของการประชุมได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การธนาคารในศตวรรษที่ 21” ในเรื่อง A Customer – Centric Approach และ The Human Factor ด้วย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างประเทศพร้อมด้วยคุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องอย่างกว้างขวาง และในช่วงค่ำของวันดังกล่าว ได้จัดให้มีงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมโดยล่องเรือชมความงามและทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา จัดให้มีการแสดงแสง สี เสียง “A Legend of Harmony in Diversity” ในสถานที่สำคัญต่างๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 คณะสมาชิกสถาบันธนาคารออมสินโลกได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 ซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุน โดยมีคุณชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อ.เกาะเกร็ด ผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 และสมาชิก ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมศูนย์เครื่องปั้นดินเผา การสาธิตการทำขนมไทย และการแสดงดนตรีไทย ณ เกาะเกร็ด จ.นนทบุรีด้วย
อนึ่ง ในช่วงค่ำของวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้จัดให้มีงานเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการสถาบันธนาคารออมสินโลก ณ พระราชวังพญาไท โดยผู้อำนวยการธนาคารออมสินนำเยี่ยมชมความงดงามของพระราชวังพญาไท เพื่อเทิดพระเกียรติในพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงก่อตั้งคลังออมสิน จุดกำเนิดสถาบันการออมของชาติ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ซึ่งธนาคารออมสินขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมเจ้าท่า ในการเป็นที่ปรึกษาแนะนำเตรียมการเพื่อต้อนรับคณะผู้เข้าประชุมจากประเทศสมาชิกสถาบันออมสินโลก โดยให้คำปรึกษาด้านความเหมาะสมเรื่องชุดการแสดงอันเป็นการเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดทั้งให้คำแนะนำความเหมาะด้านสถานที่จัดการแสดงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมคนไทยเมื่อครั้งอดีต

ไทยคือผู้นำโลกด้านการออม
ธนาคารออมสิน ก่อตั้งมาแล้ว 103 ปี จากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ.2456 โดยใช้ชื่อว่า “คลังออมสิน” เพื่อช่วยให้ราษฏรเก็บรักษาทรัพย์อย่างปลอดภัยและเกิดดอกออกผลงอกเงย
World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) หรือสถาบันธนาคารออมสินโลก ก่อตั้งมาแล้ว 92 ปี ในปี พ.ศ.2467 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนและสื่อกลางระหว่างธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วโลก ส่งเสริมและสนับสนุนการออมทรัพย์ ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ เบลเยี่ยม มีสมาชิก 110 แห่ง ใน 79 ประเทศทั่วโลก
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าบุคคล ได้รับเลือกเป็นกรรมการ WSBI (WSBI Board of Directors) จากการประชุม WSBI เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.