“ข้าวตราฉัตร” ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56

IMG_0212

(ภายใต้โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2558)

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (หรือ ข้าวตราฉัตร) พร้อมเดินหน้าจับมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หรือ สสวท.) และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้ทัดเทียม และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ผ่านการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56

นายเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยว่า ข้าวตราฉัตร พร้อมสนับสนุนกิจกรรมปั้นเยาวชนคนเก่ง ผ่านโครงการฯ ดีๆ ของทางหน่วยงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หรือ สสวท.) และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) มาโดยตลอด ในครั้งนี้ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 (จ.เชียงใหม่) ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญขององค์กร เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึง เด็กไทยผู้มีอัจฉริยภาพทางปัญญากลุ่มนี้ ที่จะเป็นเสมือนฟันเฟืองสำคัญ ขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวกระโดดต่อไปในอนาคต

ซึ่งคณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก แต่ถ้าเราส่งเสริม และปลูกฝัง ให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เข้าใจว่า ถ้าเราเลือกที่เรียนรู้ ตั้งใจ และสนุกกับมัน เสมือนการเอาชนะด่านเกมส์แต่ละด่าน ก็จะทำให้วิชาคณิตศาสตร์ เป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ และแฝงไปด้วยมีมิติที่ทำให้เราต้องก้าวผ่านให้ได

การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 นี้ จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หรือ สสวท.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (หรือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวตราฉัตร) เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ และทำให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นที่น่าสนใจของเยาวชนทั่วไป, ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ทัดเทียมกับอารยประเทศ, ส่งเสริมให้เยาวชน อาจารย์ผู้สอน นักคณิตศาสตร์ได้มีประสบการณ์และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นก่อให้เกิดสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชน อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และนักคณิตศาสตร์ของไทยกับนานาชาติกว่า 1,500 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก) รวมทั้งเป็นการเผยชื่อเสียง และเกียรติคุณของประเทศไทย
รายละเอียดผลการแข่งขัน ดังนี้
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รางวัลการแข่งขัน
1 นายสุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง
2 เด็กชายวิชญ์พล อัครเสรีนนท์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง
3 นายธีร์ งามแสงรัตน์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
4 นายศิวกร สงวนหมู่ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เหรียญเงิน
5 นายพชร เศวตมาลย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
6 นายทัชชนก คำพิทักษ์ ร.ร.สาธิตวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เหรีญทองแดง

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.