คณะวิศวลาดกระบังเปิดศูนย์ปฏิบัติการกลาง “Engineering Discovery Lab”

Engineering-Discovery-Lab-Medium

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย ผศ.ดร.กุลนันท์ เกียรติกิติพงษ์ รองคณบดี เป็นประธานเปิด “Engineering Discovery Lab” ศูนย์กลางห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาด้วยความร่วมมือของ 7 ภาควิชาใน 8 สาขาทางวิศวกรรม เพื่อมุ่งสร้างเสริมประสบการณ์รัยนรู้องค์รวมในปฏิบัติการพื้นฐานให้กับนักศึกษาปีหนึ่ง เพื่อเป็นฐานความรู้ที่แข็งแกร่งสำหรับการศึกษาและวิจัยต่อไปในอนาคต ตลอดจนส่งเสริมสังคมนวัตกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
Engineering Discovery Lab ศูนย์กลางห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน ประกอบด้วยปฏิบัติการทดลองที่ 1 งานเลื่อย ตะไบ และงานช่างทั่วไป, ปฏิบัติการทดลองที่ 2 ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ, ปฏิบัติการทดลองที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง, ปฏิบัติการทดลองที่ 4 พาสเจอร์ไรส์ผลิตภัณฑ์อาหาร, ปฏิบัติการทดลองที่ 5 การทำระดับแบบสายใยเดียว, ปฏิบัติการทดลองที่ 6 Blockly Games และปฏิบัติการทดลองที่ 7 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในอุปกรณ์พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมแขนงต่างๆ ได้เรียนรู้งานจริงจากปฏิบัติการที่เป็นพื้นฐานความรู้และสามารถเชื่อมโยงกับองค์ความรู้อื่นในสาขาวิศวกรรม นอกเหนือจากสาขาที่เรียนอันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาและการทำงานของนักศึกษาในอนาคต

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.