คณะวิศวลาดกระบัง เชิญ Google เปิดโลกทัศน์วิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล(Data Scientist)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญ คุณสุรเดช พานิช นักยุทธศาตร์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก (Data and Insight Strategist) บริษัท กูเกิล ประเทศสิงคโปร์ พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้แก่นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering –CIE ) โดยมี ผศ.ดร.ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในบทบาทหน้าที่และจริยธรรมของวิชาชีพ Professional Ethics ที่ควรมีในการทำงานในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เมื่อต้องรับผิดชอบข้อมูลของผู้อื่นเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์และกระบวนการทำงานของกูเกิลที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ

รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา ประธานหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering –CIE )คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า โลกปัจจุบันและอนาคตเต็มไปด้วยการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารปริมาณมหาศาลและจากหลายแหล่งข้อมูล วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Science เป็นศาสตร์ใหม่ของการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมี นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientist เป็นบุคคลผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่เข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ นำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ โดยต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ซึ่งเป็นการรวมวิชาและเทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล (Cloud Computing) , ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) , การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) , การค้นหาความรู้จากข้อมูล (Data Mining) , สถิติ (Statistics) และการที่เครื่องมืออุปกรณ์สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงสู่โลกอินเทอร์เน็ต (Internet of Things) เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นหนึ่งในตำแหน่งงานเกิดใหม่ที่สามารถทำรายได้สูงติดอันดับ 1 ใน 5 ของอาชีพที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลก และที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในสหรัฐอเมริกา และในอีกหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่กำลังก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.