คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจะจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The Sixth Pacific-Rim International Conference on Education)

Pacificrim

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Hokkaido University of Education ประเทศญี่ปุ่น
Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา Busan National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
Taipei Municipal University of Education ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) จะจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The Sixth Pacific-Rim International Conference on Education) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรีนั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีความประสงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 038-102021 หรือ http://www.pacificrimeducationconference.org

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.