คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญร่วมกิจกรรม Hack Your Tech

เนื่องด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม
Hack Your Tech ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำผู้ที่สนใจทำงานร่วมกันเป็นทีม มาแข่งขันการพัฒนา Software IT Platform หรือ Mobile Application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศ ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) และพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้านอาหาร สุขภาพ สังคมผู้สูงอายุ และกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ จะจัดขึ้น
ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ คณะฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://ict.mahidol.ac.th/hackyourtech/

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.