งานกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

Opening

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย
สร้างการตระหนักรู้ถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา STOP PIRACY BUY ORIGINAL NOW
หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม : กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดย นายทศพล ทังสุบุตร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “รณรงค์สร้างจิตสำนึก ในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา” ภายใต้แนวคิด “STOP PIRACY Buy Original Now หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้ทราบถึงผลเสียของการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพื่อให้นิสิต นักศึกษา เกิดความตระหนัก และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้น้อยลงได้
สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ในโครงการในทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้ มีนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น” และ “เทคนิค C&D สร้างสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต” รวมถึงกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับ “การเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยสิทธิบัตร” เป็นต้น ซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญามีความคาดหวังว่านิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ประเทศไทยได้มีสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาใช้สินค้าที่ถูกกฎหมายในอนาคตต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.