งานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017 และประทานรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

วันนี้ ( วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ) เวลา 11.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017 และ ประทานรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล มิส เนียจา เซวัก และคณะกรรมการ เฝ้ารับเสด็จ ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย

งานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017 จัดโดย บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ชมรมโภชนวิทยามหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมวิชาการทางโภชนาการเรื่อง “อาหาร โภชนาการ และการส่งเสริมสุขภาพสำหรับสังคมผู้สูงอายุยุค 4.0 (Food, Nutrition and Health Promotion toward Aging Society 4.0)” พร้อมมอบรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และ นักวิชาการทั่วไป เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขของไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับปีนี้มีนักวิชาการ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป เข้าร่วมประชุมกว่า 900 คน ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 โดยให้ทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยทุนดังกล่าวไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น ซึ่งที่ผ่านมามีนักวิจัยได้รับทุนจากโครงการไปแล้ว 53 ผลงาน อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าวิจัยในด้านสุขภาพและโภชนาการเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในปีนี้มีจำนวน 4 ราย ได้แก่

(1) อาจารย์แพทย์หญิงชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของการให้เส้นใยอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพ ต่อระดับฮอร์โมนความอิ่มของเด็กอ้วนในประเทศไทย” (Impact of Dietary Fiber as Prebiotics on Satiety Hormones in Obese Thai Children)

(2) ดร.ดาลัด ศิริวัน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสมบัติต้านโรคอัลไซเมอร์จากสารสกัดผลไม้ไทย จำนวน 10 ชนิด โดยการใช้วิธีทางเอนไซม์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ และแมลงหวี่ดัดแปลงพันธุกรรม” (The Investigation on Bioactive Compounds and Anti-Alzheimer’s Properties of 10 Thai Fruits Extracts Using Enzymology, Cell Culture and Transgenic Drosophila Model)

(3) ดร.วรารัตน์ เชียงจง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานวิจัยเรื่อง “การค้นพบเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในน้ำนมมารดา” (Discovery of Anti-leukemic Peptides from Human Milk)

(4) ผศ.เบญจพร สุขประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาต่อภาวะน้ำหนักเกินในเด็กวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร: การศึกษาย้อนหลังจากผลไปหาเหตุ” (Ecological Factors Influencing Overweight Status Among Primary School Children in Bangkok: Case-Control Study)

หลังจากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ มิสเนียจา เซวัก ผู้บริหารบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยทรงประทานเงินดังกล่าวให้ ศาตราจารย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสมทบกองทุนฯ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ยากไร้ทั่วประเทศต่อไป

โอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงมีพระดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017 ทรงรับฟังการบรรยายของผู้ที่ได้รับทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 และทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการอย่างสนพระทัยยิ่ง ยังความปลาบปลื้มยินดีแก่คณะผู้จัดงาน ผู้สนับสนุน ผู้ที่ได้รับรางวัลทุนวิจัยและนักวิชาการด้านสาธารณสุขที่เข้าร่วมประชุม กว่า 900 คน เป็นอย่างมาก

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.