งานเฉลิมฉลองมิตรภาพไทย-เบลเยียมกว่า 140 ปีแห่งสายสัมพันธ์ระหว่างสองราชอาณาจักร

1.2

งานเฉลิมฉลองมิตรภาพไทย-เบลเยียมกว่า 140 ปีแห่งสายสัมพันธ์ระหว่างสองราชอาณาจักร เตรียมพบกับกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นเพื่อสะท้อนภาพความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสองราชอาณาจักร และมิตรภาพอันแนบแน่นระหว่างราชวงศ์ทั้งสอง

มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองมิตรภาพไทย-เบลเยียมภายใต้ชื่องาน “Thai-Belgian Friendship: Celebrating an Everlasting Friendship between The Kingdom of Thailand and The Kingdom of Belgium” งานฉลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและแนบแน่นระหว่างสองราชอาณาจักรและราชวงศ์ทั้งสอง โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยที่น่าสนใจ อาทิ
• The Exhibition of the Royal Visits ซึ่งเป็นการจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจและพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระประมุขและสมเด็จพระราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ของทั้งสองราชวงศ์ ขณะทรงเสด็จพระราชดาเนินเยือนอีกฝ่ายหนึ่ง ระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน
• The Thai-Belgian Friendship Commemorative Brooches Charity Gala Dinner เป็นการประมูลเข็มกลัดเพชรที่ระลึกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองมิตรภาพไทย-เบลเยียม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ โดยมีเจ้าหญิงมารี-เอสเมรัลดา อะเดอเลด ลิเลียง แอนนา เลโอโปลด์ แห่งเบลเยียม (Marie-Esmeralda Adelaide Lilian Anna Leopoldine) และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาร่วมงานด้วย
• The Thai Belgian Friendship Economic Forum เป็นกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ซึ่งจะปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงน้ำชา (High Tea) และงานเลี้ยงอาหารค่ำพร้อมพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจชั้นนำ (Leaders’ Dinner) โดยงานนี้มี เจ้าหญิงมารี-เอสเมรัลดา อะเดอเลด ลิเลียง แอนนา เลโอโปลด์ แห่งเบลเยียม (Marie-Esmeralda Adelaide Lilian Anna Leopoldine of Belgium) เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน
• The Thai-Belgian Bridge Chocolate Exhibition เป็นนิทรรศการช็อกโกแลตที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน งานนี้มี เจ้าหญิงมารี-เอสเมรัลดา อะเดอเลด ลิเลียง แอนนา เลโอโปลด์ แห่งเบลเยียม (Marie-Esmeralda Adelaide Lilian Anna Leopoldine of Belgium) เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน
• The Royal Portraits Cocktail Party งานเลี้ยงพร้อมการจัดแสดงนิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ขององค์พระประมุขและสมเด็จพระราชินีของประเทศไทยและเบลเยียม รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ของทั้งสองราชวงศ์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ

เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส (Count Gerald Van Der Straten Ponthoz) ประธานกรรมการมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เปิดเผยว่า “เป็นโอกาสอันดีที่จะได้จัดงานเฉลิมฉลองให้กับสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง นั่นคือ มิตรภาพที่เชื่อมร้อยประเทศไทยและเบลเยียมเข้าไว้อย่างแนบแน่น เป็นความสัมพันธ์อันดีที่สานต่อมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะมิตรภาพระหว่างราชวงศ์ของทั้งสองประเทศที่ไม่เคยเสื่อมคลาย จึงเป็นที่มาของการเฉลิมฉลองครั้งนี้ นอกจากนั้นยังจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย”

มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยชื่อของมูลนิธิถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ หรือชื่อจริงว่า กุสตาฟว์ อ็องรี อ็องฌ์ อีปอลิต รอแล็ง-ฌักแม็ง (Gustave Henri Ange Hippolyte Rolin-Jacquemyns) หรือที่รู้จักในนาม โรลังยัคมินส์ นักกฎหมายและนักการเมืองชาวเบลเยี่ยมที่เข้ามารับราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทั่วไปสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ระหว่างปี พ.ศ. 2435-2444) ด้วยความสามารถรอบด้านและคุณูปการของโรลังยัคมินส์ที่มีต่อประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้โรลังยัคมินส์เป็นเจ้าพระยาอภัยราชา สยามานุกูลกิจ สกลนิติธรรมศาสตราจารย์ มหิบาลมหาสวาภักดิ์ ปรมัคราชมนตรี อภัยพิริยปรากรมพาหุ เป็นที่ปรึกษาราชการทั่วไป นับเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งชาวต่างชาติเป็นเจ้าพระยาเทียบชั้นเสนาบดี ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดทางราชการในสมัยนั้น มูลนิธินี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและผลงานของท่าน รวมถึงให้ความช่วยเหลือสังคม โดยที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปของทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมทักษะความรู้และสร้างอาชีพ โครงการล่าสุดของมูลนิธิฯ คือ การก่อสร้างสนามฟุตบอลทั้งสนามในจังหวัดเชียงราย ซึ่งปัจจุบันได้สร้างงานให้เยาวชนคนหนุ่มสาวผู้ด้อยโอกาสจำนวนมาก

ฯพณฯ มร. มาร์ค มิคเคลเซ่น เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเบลเยียมมีความเป็นมายาวนานกว่าศตวรรษในหลายด้าน ทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การศึกษา เทคโนโลยี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กระผมรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลองเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งกระผมเชื่อว่าจะพัฒนาและเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับในทุกแง่มุม โดยเฉพาะในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะได้รับรู้ถึงมิตรภาพ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมากขึ้น จึงอยากจะขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆ นี้”

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมครั้งนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ขององค์พระประมุขและสมเด็จพระราชินีของประเทศไทยและเบลเยียม ซึ่งวาดโดยศิลปินจากกรุงเทพฯ และเชียงราย นิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจและพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระประมุขและสมเด็จพระราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ของทั้งสองราชวงศ์ ขณะทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกฝ่ายหนึ่ง ในจำนวนนี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระรามาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยียม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเบลเยียมที่มีมายาวนาน โดยภาพที่นามาจัดแสดงได้รับการคัดเลือกมาจากคลังภาพสำนักพระราชวังและหอจดหมายเหตุแห่งชาติของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสารคดีสั้นที่บันทึกเรื่องราวระหว่างการเสด็จเยือนของราชวงศ์ทั้งสองประเทศตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมา

มีการประชาสัมพันธ์งานเฉลิมฉลองครั้งนี้ผ่านการประดับตกแต่งขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส ด้วย Sticker Wrap รอบขบวน ภายใต้แนวคิด “มิตรภาพไทย-เบลเยียม” (Thai – Belgian Friendship) ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ขบวนดังกล่าวจะวิ่งครบทุกสาย เน้นสายสุขุมวิท พร้อมติดโลโก้ของผู้สนับสนุนโครงการและพันธมิตรในการจัดงานเพื่อเป็นการขอบคุณที่ทำให้การจัดงานฉลองครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ติดตามกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ได้ที่ facebook ‘Thai-Belgian Friendship 2015’ และ ‘Chao Phya Abhai Raja Siammanukulkij Foundation’

เกร็ดข้อมูลทางประวัติศาสตร์
การติดต่อค้าขายระหว่างเบลเยียมและไทยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เบลเยียมได้ประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ.1830 การทำสนธิสัญญาฉบับแรกระหว่างทั้งสองประเทศ (สนธิสัญญาว่าด้วยการเจริญสัมพันธไมตรีและการพาณิชย์) มีการลงนามกันเมื่อ 147 ปีที่ผ่านมา และทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ 132 ปีก่อน โดยสถานทูตไทยในกรุงลอนดอนเป็นผู้รับผิดชอบประเทศเบลเยียม ขณะที่สถานทูตเบลเยียมในกรุงปักกิ่งดูแลครอบคลุมสยามประเทศ ในปี ค.ศ.1904 หรือเมื่อ 111 ปีที่ผ่านมา เบลเยียมได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสถานทูตได้ในกรุงเทพฯ ปัจจุบัน สถานทูตเบลเยียมในกรุงเทพฯ ดูแลครอบคลุมราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่วนสถานทูตไทยในกรุงบรัสเซลส์ ได้รับการรับรองโดยสหภาพยุโรปและประเทศลักเซมเบิร์ก หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับแต่ละกิจกรรม:
The Exhibition of the Royal Visits
• การจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจและพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระประมุขและสมเด็จพระราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ของทั้งสองราชวงศ์ ขณะทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกฝ่ายหนึ่ง
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ
• การจัดแสดงเข็มกลัดที่ระลึกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองมิตรภาพไทย-เบลเยียม ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษโดยนักออกแบบเครื่องประดับที่ได้รับรางวัลจากเวทีประกวด “Belgium Cut Diamond Brooches Competition” ซึ่งจัดโดย บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด และนิตยสาร Solitaire
• เข็มกลัดที่ได้รับรางวัลจะถูกนำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• นิทรรศการนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2558 ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูน์การค้าสยามพารากอน โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 – 20.00 น.
• ผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), เมืองไทยประกันชีวิต, Ageas, Beauty Gems, มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ, สยามภิวัตน์, AB-InBev และ Brewberry

The Thai-Belgian Friendship Commemorative Brooches Charity Gala Dinner
• งานกาลาดินเนอร์ที่มีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเจ้าหญิงมารี-เอสเมรัลดา อะเดอเลด ลิเลียง แอนนา เลโอโปลด์ แห่งเบลเยียม (Marie-Esmeralda Adelaide Lilian Anna Leopoldine) ให้เกียรติเสด็จมาร่วมงาน
• แฟชั่นโชว์จากขวัญข้าว/บิวตี้เจมส์ พร้อมด้วยการจัดแสดงเข็มกลัดเพชรที่ระลึกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองมิตรภาพไทย-เบลเยียมและชุดฉลองมิตรภาพไทย-เบลเยียมที่สร้างสรรค์ข้นเป็นพิเศษโดยขวัญข้าว
• นิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ขององค์พระประมุขและสมเด็จพระราชินีของประเทศไทยและเบลเยียม ซึ่งวาดโดยศิลปินจากกรุงเทพฯ และเชียงราย
• ช่วงเวลาแห่งความประทับใจที่ผู้ร่วมงานจะได้ระลึกถึงสมเด็จพระรามาธิบดีโบดวงและสมเด็จพระราชินีฟาบิโอบาแห่งเบลเยียม
• ทูลเกล้าถวายเข็มกลัดที่ระลึกแก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเจ้าหญิงมารี-เอสเมรัลดา อะเดอเลด ลิเลียง แอนนา เลโอโปลด์ แห่งเบลเยียม
• เปิดการประมูล 3 เข็มกลัดเพชรที่ระลึกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองมิตรภาพไทย-เบลเยียม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เพื่อหารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทย
• ผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), เมืองไทยประกันชีวิต, Ageas, Beauty Gems, ขวัญข้าว, Umicore, มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ, โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, AB-InBev และ Brewberry

The Thai-Belgian Friendship Economic Forum
• เวทีแบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้งบริษัทของคนเบลเยียมที่มาลงทุนทาธุรกิจในประเทศไทยและบริษัทของคนไทยที่ไปทำธุรกิจในประเทศเบลเยียม
• กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเป็นกันเองกับเจ้าของบริษัทที่มาร่วมบรรยายในหลากหลายหัวข้อ
• พรีเซ็นเทชั่นกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 4 ชุดในช่วงเช้า
• กิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวันภายใต้ชื่อ “Meet the leaders” โดยตัวแทนนักศึกษาจะได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัทชั้นนำ ซึ่งเป็นโอกาสที่บริษัทต่างๆ จะได้ทำความรู้จักกับผู้ที่จะก้าวเป็นผู้นำในอนาคต
• พรีเซ็นเทชั่นกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 2 ชุดในช่วงบ่าย ตามด้วยการอภิปราย
• ผู้บรรยาย ได้แก่ ฯพณฯ มร. มาร์ค มิคเคลเซ่น เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย, ดร. กิริฎา เภาพิจิตร นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส, ดร. สุธรรม วลัยเสถียร ประธานสมาคมหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบอร์ก/ไทย
• คำกล่าวปิดงานโดยเคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส (Count Gerald Van Der Straten Ponthoz) ผู้ริเริ่มงานเฉลิมฉลองมิตรภาพไทย-เบลเยียม, Anneke Leysen ผู้ประสานงาน The Thai-Belgian Friendship Economic Forum โดยมีเจ้าหญิงมารี-เอสเมรัลดา อะเดอเลด ลิเลียง แอนนา เลโอโปลด์ แห่งเบลเยียม เสร็จร่วมงานด้วย
• งานเลี้ยงน้ำชา (High Tea) ซึ่งเจ้าหญิงมารี-เอสเมรัลดา อะเดอเลด ลิเลียง แอนนา เลโอโปลด์ แห่งเบลเยียม จะทรงประทานโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์
• เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ “The Leaders Dinner” ซึ่งมีเจ้าหญิงมารี-เอสเมรัลดา อะเดอเลด ลิเลียง แอนนา เลโอโปลด์ แห่งเบลเยียม เสด็จเป็นองค์ประธาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญ 50 ท่านเข้าร่วม
• งานนี้จะมีขึ้นในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม John Paul XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตามด้วยเลี้ยงอาหารค่ำ “The Leaders Dinner”
• ผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), เมืองไทยประกันชีวิต, Ageas, Thailand Elite, มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• งานนี้จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบอร์ก/ไทย

The Leaders’ Dinner (following the Economic Forum)
• เจ้าหญิงมารี-เอสเมรัลดา อะเดอเลด ลิเลียง แอนนา เลโอโปลด์ แห่งเบลเยียม เสร็จเป็นองค์ประธานในงาน
• แขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงในแวดวงธุรกิจของไทยและเบลเยียมในประเทศไทย พร้อมแขกที่ได้รับเชิญที่บินตรงมาจากประเทศเบลเยียม
• อาหารจานพิเศษ “Royal Menu” (The best of Thailand) ปรุงโดย Master Chef Kent (Member of the Club des Chefs des Chefs)

The Thai-Belgian Bridge Chocolate Exhibition
• เจ้าหญิงมารี-เอสเมรัลดา อะเดอเลด ลิเลียง แอนนา เลโอโปลด์ แห่งเบลเยียม เสร็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน
• สะพานไทย-เบลเยียมจำลองยาว 6 เมตร ทำจากช็อกโกแลต
• ชิมสุดยอดเบียร์จากเบลเยียม Leffe เสิร์ฟในถ้วยช็อกโกแลต
• งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 ณ Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
• ผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ Gallothai, Duc de Praslin, AB-InBev, Brewberry, สยามภิวัฒน์, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), เมืองไทยประกันชีวิต, Ageas และมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

The Royal Portraits Cocktail Party
• นิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ขององค์พระประมุขและสมเด็จพระราชินีของประเทศไทยและเบลเยียม ซึ่งวาดโดยศิลปินจากกรุงเทพฯ และเชียงราย
• งานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนและพันธมิตร พร้อมพิธีมอบภาพและของขวัญที่ระลึกให้ซึ่งกันและกัน
• งานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.30 ณ Kandhavas Place ชั้น 4 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ
• ผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), เมืองไทยประกันชีวิต, Ageas, Thailand Elite, Puratos, AB-InBev, Brewberry และโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.