ชวนประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

Poster

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน”
เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม เหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
และสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 13-18 ปี

สำหรับสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการผลิตสื่อเสียง หรือ สื่อภาพและเสียง ความยาวไม่เกิน 10 นาที
ที่มีเนื้อหาเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

ส่วนสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นการผลิตสื่อภาพและเสียง
ความยาวไม่เกิน 10 นาที ที่มีเนื้อหาเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถแสดงความคิดได้อย่างสร้างสรรค์ ผลิตสื่อเสียง
สื่อภาพและเสียงได้หลากหลายรูปแบบ จะส่งเป็นรายบุคคลหรือจะส่งเป็นทีมก็ได้

รับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 20 พฤศจิกายน 2558

ส่งผลงานมาที่
สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 2 ห้อง 204 จุฬาฯ ซอย 12
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถาม โทร. 083-492-1595
อีเมล์ radiomediakids@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.kidsradioclub.or.th
และเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/kidsradio

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.