ซินเจนทาผนึกพันธมิตรให้ความรู้เกษตรกรสวนปาล์ม เข้าสู่มาตรฐาน RSPO การผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน

re-p2

ซินเจนทา จับมือกรมวิชาการเกษตร ภาควิชาอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เดินหน้าให้ความรู้ชาวสวนปาล์มใช้สารอารักขาพืช และอุปกรณ์ป้องกันระหว่างฉีดพ่นถูกวิธี หนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนปาล์มภาคใต้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตปาล์มยั่งยืนสากล RSPO
นางสาววัชรีภรณ์ พันธุ์ภูมิพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายดูแลผลิตภัณฑ์บริษัทซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด เปิดเผยถึงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการฉีดพ่นและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพผู้ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดวัชพืช สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มในพื้นที่ภาคใต้ ว่าเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับกรมวิชาการเกษตร และภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม เรียนรู้เทคนิคการฉีดพ่น และการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากมีเหตุฉุกเฉิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มและผู้มีอาชีพรับจ้างฉีดพ่นสารอารักขาพืชใน 2 จังหวัดคือ กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ที่เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มสำคัญของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมาตรฐานRoundtable on Sustainable Palm Oilหรือ RSPO ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มอย่างยั่งยืนสากล ที่บริษัทซินเจนทาได้สนับสนุนให้ชาวสวนปาล์มเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
สำหรับโครงการดังกล่าวจะให้การอบรมต่อเนื่องตลอดสิ้นปี 2558 ในพื้นที่เป้าหมายซึ่งที่ผ่านมาได้ให้การอบรมแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มแล้วกว่า 150 คน จากการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้ำมันพบว่าเกษตรกรมีพฤติกรรมการเพาะปลูกและการใช้สารอารักขาพืชเป็นแบบดั้งเดิมสืบทอดมาจากรุ่นก่อน ในขณะที่เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันมีการพัฒนาต่อเนื่อง การเข้าไปให้อบรมดังกล่าวทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันให้เข้าสู่ระดับสากลส่วนการติดตามประเมินผลนั้นจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อแนะนำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อประเมินผลการปรับรูปแบบของโครงการให้เหมาะสมกับเกษตรกรในปีต่อไป
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: (นก) วัชรินทร์ : 081-573-0636

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.