ตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่9 คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดยิ่งใหญ่!! เก่งใหญ่! ว.อาชีวศึกษาเอเซีย ควง เก่งเล็ก! ว.พาณิชยการบางนา คว้าถ้วยพระราชทานฯ ไปครอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย คว้าแชมป์ตอบปัญหาด้านการบัญชี ระดับ ปวส. และ วิทยาลัยพณิชยการบางนา คว้าแชมป์ตอบปัญหาด้านการบัญชี ระดับ ปวช. รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง ในการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 จัดโดย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันทักษะด้านการบัญชี ในโครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชีสำหรับนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่จัดโดย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 9 มีนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ระดับปวช.และปวส.จากทั่วประเทศสมัครเข้าแข่งขัน 100 กว่าทีม อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก,
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์,วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี,วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท,วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา,วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย,วิทยาลัยพณิชยการบางนา,วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน,วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ฯลฯ

ซึ่งในครั้งนี้…แชมป์ในระดับ ปวส.ตกเป็นของน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย ที่คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย นางสาววิภาวดี เกตุตุ้ม และนางสาวกมลพรรณ กลั่นเกษร ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ประกอบด้วย นางสาวจารวี กอเซ็มและนายอติชาติ วรชิราภรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย นางสาวกชกร ลักษมีธรรมกุล และนายเติมศักดิ์ หอมสนิท และแชมป์ในระดับปวช. ตกเป็นของน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยพณิชยการบางนา คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไปครอง ประกอบด้วย นางสาววราลี โชคชัยธนากุล และนางสาวเสาวลักษณ์ ทรัพย์นวล ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย ได้แก่ นางสาวมนทิราพร วิชาเฟื่อง และนางสาวธัญชรินทร์ พรพัฒน์นวกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประกอบด้วย นางสาวธัญพร รอดสุพรรณ และนางสาวณัฐวดี บุญเลิศ เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับปวช.และปวส.ได้แสดงความรู้ความสามารถในทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพบัญชีได้เต็มศักยภาพและมีโอกาสทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในสายวิชาชีพบัญชีก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้กลุ่มอาจารย์และนักเรียน กระตุ้นให้เห็นบทบาทสำคัญของการศึกษาด้านบัญชีที่มีต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการบัญชีนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนคณาจารย์ ที่มาร่วมโครงการได้มีโอกาสเยี่ยมชมและทำความ รู้จัก คณะบัญชีและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ดียิ่งขึ้น
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2374 , 2375 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2375
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/account/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/accspu.bangkhen
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.