นิด้ารับสมัครป.โท MPPM รุ่น 21 เตรียมผู้บริหารรับ AEC

โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เวลา อันเป็นผลมาจากการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดการภาครัฐ การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดการลงทุนและการแข่งขันสูง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคนิคการบริหารแบบใหม่ของภาคเอกชน และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม AEC (Asian Economy Community) ได้ผลักดันให้ผู้บริหารจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ด้านการจัดการ วางแผนกลยุทธ์ การบริหารลัฒนาคนอย่างมืออาชีพ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมนักบริหารยุคใหม่ให้ปรับตัวและพัฒนา ตนเองได้ โดยเฉพาะในยุค AEC นี้ ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จึงได้เปิด เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM executive program) รุ่นที่ 21 ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนามาเมื่อ 23 ปีที่แล้วจากแนวคิดความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยภาครัฐเข้าใจบทบาทของภาคเอกชนและในขณะเดียวกันภาคเอกชนทราบที่มาของนโย บาลรัฐ ซึ่งจะเกิดความร่วมมืออันจะมีผลดีต่อการเติบโตและความเจริญก้าวหน้าของ ประเทศต่อไป ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มากกว่า 5,000 คนแล้ว

หลักสูตร MPPM รุ่นที่ 21 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤศจิกายน 2558 เริ่มเรียนมกราคม 2559 พิเศษ! ผู้สมัครวันนี้ได้รับสิทธิพิเศษอบรมหลักสูตร ‘นักบริหารยุคใหม่เพื่อรองรับAEC’ ฟรี จำนวน 24 ชั่วโมง พร้อมรับใบประกาศนียบัตร อีกด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-727-3873, 3897 และ 082-788-0117 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://gspa.nida.ac.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.