“นิติศาสตร์ SPU จิตอาสา” ยกขบวนออกค่ายอาสา มอบแหล่งความรู้สู่ชุมชน

“ค่ายอาสา” คำที่หลายๆคนเคยได้ยินกันบ่อยๆภายในรั้วมหาวิทยาลัย จนเสมือนกับว่าเป็นวิชาเลือกที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องจัดให้กับนักศึกษาที่สนใจจะลงหน่วยกิตเรียนในรายวิชา และยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่ละคนที่สนใจเข้าร่วมจะต้องมีความสมัครใจ และพร้อมทำอะไรบางอย่างเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่สังคม โดยไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะได้รับหรือได้ให้อะไร เพื่อหวังประโยชน์กลับคืนมาจากการเข้าร่วมค่ายอาสา นั้น

เมื่อ 13-16 มกราคม ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ และชมรมยุติธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการค่ายอาสา นิติ(ทำ)ธรรม เพื่อสังคม “ปันรัก ปันน้ำใจ มอบความห่วงใย สู่โรงเรียนบ้านวังโค้ง” ด้วยการระดมทุนและเข้าดำเนินการจัดทำอาคาร ”ห้องสมุดบ้านวังโค้ง” จำนวน 1 หลัง ซึ่งมีนักศึกษาที่มีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจำนวน 56 คนโดยมี ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการส่งมอบอาคารดังกล่าว ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโค้ง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนและชุมชนต่อไป

ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า สำหรับในรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม การออกค่ายอาสานับเป็นกิจกรรมที่สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์การในการใช้ชีวิตนักศึกษาที่น่ายกย่อง เพราะนอกจากตัวนักศึกษาจะได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้ว ยังจะเป็นเวทีที่ช่วยสร้างและกลั่นกรองบุคคล ให้มีหัวใจอาสารับใช้รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออกและ เป็นแบบอย่างต่อสังคม พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายภายใต้อุดมการณ์หนึ่งเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้แล้วยังจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบชนบท โดยล่าสุด นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ และชมรมยุติธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่ โรงเรียนบ้านวังโค้ง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการนิติ(ทำ)ธรรม เพื่อสังคม”ปันรัก ปันน้ำใจ มอบความห่วงใย สู่โรงเรียนบ้านวังโค้ง” ด้วยการร่วมแรงร่วมใจในการระดมทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2560 และเข้าดำเนินการจัดสร้างอาคาร“ห้องสมุดบ้านวังโค้ง” เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนและชุมชนในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนและชุมชน
ซึ่งการทำกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักการเสียสละและการแบ่งปัน อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมในวันข้างหน้า ดังคำกล่าวที่ว่า “วิชาการทำให้คนมีงานทำ กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น” และกิจกรรมดีๆ ของชมรมยุติธรรม ที่มุ่งมั่น “ปันน้ำใจ”แด่น้องๆในต่างจังหวัด และฝึกให้นักศึกษาของเรารู้จักคำว่า “เสียสละเพื่อส่วนรวม “จากวันนั้นถึงวันนี้ 10 ปี แล้วค่ะ
ผศ.เจียมจิต กล่าวทิ้งท้ายว่า “ท้ายที่สุดนี้ ดิฉันอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆนิสิตนักศึกษาทุกๆคนทุกๆสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา เพื่อพัฒนาช่วยเหลือสังคมในส่วนที่ยังขาดแคลนหรือที่ยังต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะทางด้านใดก็ตาม ด้วยกำลังแรงกาย กำลังความรู้สติปัญญาความสามารถ ผ่านกิจกรรมค่ายอาสาในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่ายอาสาการสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ขาดแคลน กิจกรรมค่ายอาสาปลูกป่าและรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายอาสาให้ความรู้แก่ชุมชน กิจกรรมค่ายอาสาร่วมบริจาค ทุนทรัพย์หรือสิ่งของ เป็นต้น ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาเหล่านี้ จะเป็นส่วนในการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการนำเอาความรู้ที่เราได้จากห้องเรียนออกมาปฏิบัติงานจริง และจะกลายเป็นทักษะความสามารถและประสบการณ์ที่ติดตัวของเราไปตลอดจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของประเทศชาติในอนาคตต่อไป ”
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2383,2258 หรือ 08 9027 2258 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2384 เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/law/th/content.php?cid=6738
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/lawsripatum
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #spulaw #ค่ายอาสาSPULAW2561#อาคารห้องสมุดบ้านวังโค้ง

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.