บี.กริม เพาเวอร์ แหลมฉบัง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศป่าชายเลนแก่ชุมชนบ้านแหลมฉบัง

2

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) จำกัด นำโดย นายนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด นายพิชัย กาญจนรุจิวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด และ คุณบุญยัง แก่นโกมล ผู้จัดการโรงไฟฟ้าแหลมฉบัง ได้ร่วมกับ ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านแหลมฉบัง ผู้แทนนิคมแหลมฉบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง และประธานชุมชนแหลมฉบัง จัด โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศป่าชายเลนและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน แหลมฉบัง (ข้างวัดแหลมฉบังเก่า)

นายนพเดช กรรณสูต กล่าวว่า “บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) จำกัด ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าชายเลนแห่งนี้ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศป่าชายเลนแก่ชุมชนและเยาวชน ให้เข้าใจถึงธรรมชาติในการอยู่ร่วมกัน อาศัยพึ่งพากันโดยธรรมชาติ เพื่อให้ชุมชน และเยาวชนที่อยู่บริเวณรอบป่าชายเลนมีความรู้ และความเข้าใจในพื้นที่ และนำมาศึกษาปรับปรุงป่าชายเลนแหลมฉบังแห่งนี้ ให้ความความอุดมสมบรูณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนแหลมฉบังต่อไปในอนาคต ซึ่งในปีนี้จอกจากการจัดอบรมทางวิชาการ และภาคสนามแล้ว ยังได้จัดนำชุมชนและเยาวชนทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติอื่น ได้แก่ โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย จังหวดเพชรบุรี ซึ่งเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบรูณ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด ของจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะโครงการฯ แหลมผักเบี้ย มีระบบบำบัดน้ำเสียให้ช่วยธรรมชาติ ตามพระราชดำริ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ชุมชนบ้านแหลมฉบังเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ยาวนาน และเป็นชุมชนที่ถูกล้อมรอบด้วยภาคอุตสาหกรรม แต่ภายในชุมชนยังคงเหลือทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณค่า คือ ป่าชายเลน จำนวน 48 ไร่ หลังจากมีการเวนคืนพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ส่งผลกระทบให้มีพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุก เสียหายอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม ปี พ.ศ.2547 มีแกนนำชุมชนรวมกลุ่มเยาวชนและบุคคลในพื้นที่ช่วยกันฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนจนเริ่มมีสภาพที่อุดมสมบรูณ์ ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มชมชุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนบ้านแหลมฉบังเป็นเยาวชนและบุคคลในชุมชนบ้านแหลมฉบัง ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวมกันจำนวน 70 คน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.