ประกาศผลการประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

final-350kb

ประกาศผลการประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
หัวข้อ ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมกรุงไทย
นายพายุ เกิดพุฒ ผลงานชื่อ “รับเสด็จ “เจ้าฟ้านักอ่าน”
รางวัลที่ 1
นาวสาวยามีล๊ะ หะยี ผลงานชื่อ “ขอพระองค์…ทรงพระเจริญ”
นายสันติ สีดาราช ผลงานชื่อ “ดั่งแสงทองส่องปัญญา”
รางวัลที่ 2
นายปรีกมล เชี่ยววานิช ผลงานชื่อ “แสงแห่งศรัทธา”
นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย ผลงานชื่อ “มื้อแห่งความปิติ”
รางวัลที่ 3
นายณรงค์ชัย สิทธิวัฒนาพร ผลงานชื่อ “ความผาสุกใต้ร่มพระบารมี หมายเลย1”
นายทรงฤทธิ์ เหมือยพรม ผลงานชื่อ “ความสุขพอเพียง หมายเลข3”
นายธวัชชัย สาริสุทธิ์ ผลงานชื่อ “พระผู้สร้างความงามและความดี หมายเลข1”
นายมานะชัย วงษ์ประชา ผลงานชื่อ “พระผู้เมตตา”
นายสราวุธ อาจวิชัย ผลงานชื่อ “ท่านคือพรจากฟากฟ้าประทานมาให้คนไทย”
ร่วมแสดง
นายเกรียงไกร แสงทอง ผลงานชื่อ “นางฟ้าแห่งสยาม”
นางสาวเกวรินทร์ พันทวี ผลงานชื่อ “เตรียมงานบุญ”
นายคุณหนึ่ง เลามาสุวพันธ์ ผลงานชื่อ “เจ้าหญิงแห่งปวงชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
นายจักรพันธ์ ศรีเพชร ผลงานชื่อ “พระพักตร์ของพระเทพฯ”
นายจักรี คงแก้ว ผลงานชื่อ “เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร”
นายจิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล ผลงานชื่อ “ส้มตำ”
นายชิตพล โปตะวัฒน์ ผลงานชื่อ “พระเทพฯ(พ.ศ.2558)”
นายทรงวุฒิ ขาววิเศษ ผลงานชื่อ “หนูรักพระเทพ”
นายทวินสันต์ ดารักษ์ ผลงานชื่อ “สมเด็จพระเทพฯ และความสุขสงบในหมู่บ้านชนบท”
นางสาวธนธร สรรพกิจจำนง ผลงานชื่อ “แม่พิมพ์”
นายธวัช ยอยผาลา ผลงานชื่อ “เจ้าหญิงของเราชาวไทยหฤทัยแห่งพระมหาชนก”
นางสาวนภัส กังวานนรากุล ผลงานชื่อ “เจ้าฟ้าจิตรกร”
นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ผลงานชื่อ “นิทานของแม่ (เจ้าหญิงของแม่)”
นาวสาวพัชริสา สุวรรณรัตน์ ผลงานชื่อ “สัมพันธไมตรี”
นายพิชญุตม์ สิรสุนทร ผลงานชื่อ “ปิ่นสยาม”
นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ผลงานชื่อ “ตามรอยพ่อผู้พอเพียง”
นายภัทรวิทย์ บุญพรม ผลงานชื่อ “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”
นายยศไกร กาญชนะชัย ผลงานชื่อ “รัตนนารีโพธิสัตว์”
นายรัชชา ธารายศ ผลงานชื่อ “อ่านเถิดเด็กไทย”
นายรัตนชัย ไชยรัตน์ ผลงานชื่อ “ต่างถิ่นต่างเอกลักษณ์แต่ไม่ต่างซึ่งความจงรักภักดี”
นายสิทธิโชค วิเชียร ผลงานชื่อ “บัวบารมีศรีสยาม”
นายสุชาติ แซ่ลี ผลงานชื่อ “สมเด็จพระเทพฯ ของหมู่เฮา”
นายสุภชัย นาทีชัยชนะ ผลงานชื่อ “ใต้ร่มพระบารมีชุมชนเจริญไชย”
นายสุรพงศ์ อินทรโชติ ผลงานชื่อ “เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร”
นายสุวรรณ ชุมพล ผลงานชื่อ “น้ำพระทัยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์
นายไสว แสงสว่าง ผลงานชื่อ “ฉลองครบรอบ 60 พรรษา”
นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล ผลงานชื่อ “ของขวัญแด่เจ้าฟ้านักดนตรี”
นายอมร ทองพยงค์ ผลงานชื่อ “ใต้ร่มเงางานอนุรักษ์”
นางสาวอิสรีย์ บารมี ผลงานชื่อ “โบยบิน”
นายเอกกร บุญวงค์ ผลงานชื่อ “เจ้าหญิง”
นายเอกสิทธิ์ ระยับแสง ผลงานชื่อ “บรมราชกุมารี”

รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมกรุงไทย
นางสาวสุกัญญา สอนบุญ ผลงานชื่อ “รูปทรงแห่งความสุข”
รางวัลที่ 1
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์ จันทร์เชื้อ ผลงานชื่อ “การเคลื่อนไหวในความรู้สึก”
นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ ผลงานชื่อ “ชีวิตและการเวลา หมายเลข 3”
รางวัลที่ 2
นางสาวเดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ ผลงานชื่อ “พลังแห่งธรรมชาติพลังแห่งชีวิต หมายเลข1”
นายสิริทัต เตชะพะโลกุล ผลงานชื่อ “ความสุขของชีวิต หมายเลข3”
รางวัลที่3
นายธีระพงษ์ โพธิสาร ผลงานชื่อ “แบ่งบานสู่การเจริญ งอกงาม หมายเลข2”
นายวรรษกร คงถาวร ผลงานชื่อ “เริ่มต้น – ความสุข”
นายวัชรินทร์ รังกระโทก ผลงานชื่อ “การแปรเปลี่ยนแห่งรูปทรง”
นายศุภวัฒน์ วิบุลศิลป์ ผลงานชื่อ “ซาก ความอุดมสมบูรณ์ หมายเลข1”
นายสุรศักดิ์ แสนโหน่ง ผลงานชื่อ “ดินแดนแห่งความสุข หมายเลข1”
ร่วมแสดง
นางสาวกนกวรรณ เชาวน์ดี ผลงานชื่อ “สังคมไทย หมายเลข 1”
นายกิติกาญจน์ กอสุพรรณ ผลงานชื่อ “ธรรมชาติของกิเลส”
นายเกรียงไกร แก้วสุวรรณ ผลงานชื่อ “อยุธยายาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน”
นายคำมูล พลศรี ผลงานชื่อ “ควายกับนกเอี้ยง”
นายจรสัน แพงผุด ผลงานชื่อ “สายใยแห่งความรัก วิถี อีสาน หมายเลข 2”
นายนายจรัญ พานอ่อนตา ผลงานชื่อ “โอฆสงสาร”
นายจักรพงษ์ เทพเกาะ ผลงานชื่อ “สัมพันธภาพชีวิต หมายเลข 3”
นาวสาวจันทร์ทิมา สุทธิประภา ผลงานชื่อ “วิถีชีวิตแห่งความทรงจำ หมายเลข 1”
นางสาวจารุวรรณ เมืองขวา ผลงานชื่อ “โลก – ธรรม หมายเลข 1”
นายจิตรกร เทศชื่น ผลงานชื่อ “บรรยากาศแห่งความทับซ้อน”
นางสาวจิรนันท์ จุลบท ผลงานชื่อ “เมล็ดพันธุ์ที่บิดเบือน”
นายจิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ ผลงานชื่อ “ความสัมพันธ์ของสีสันลวดลาย หมายเลข 1”
นายชาลี ปรีเปรม ผลงานชื่อ “มิติแห่งปัญญา”
นายชุมพล พรหมจรรย์ ผลงานชื่อ “ยกทัพ (มอนโร)”
นายเชี่ยวชาญ ทิพย์วงศ์ ผลงานชื่อ “แม่โพสพ หมายเลข 1”
นายไชยยา วรรณเลิศ ผลงานชื่อ “ร่องรอย อารยธรรม ล้านนา”
นายณฐกร คำกายปรง ผลงานชื่อ “ยุคโลหะ (มืด)”
นายณรัชต์ กลิ่นสุดใจ ผลงานชื่อ “บัวบาน กลาง กงจักร”
นายณัฐกิตภิ์ แก้วกิตติ ผลงานชื่อ “ครอบครัวและเพื่อนบ้านของฉัน”
นายณัฐพงศ์ พุ่มโต ผลงานชื่อ “Fawer of flower No. 1”
นายณัฐพล อยู่เปล่า ผลงานชื่อ “The Flag”
นายดิษพงษ์ บุญสนอง ผลงานชื่อ “ตึกเก่า หมายเลข 2”
นายตนุพล เอนอ่อน ผลงานชื่อ “Cityscape”
นายถนอม กองจันทร์ ผลงานชื่อ “จินตนาการจากพงไพร”
นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง ผลงานชื่อ “สามัญ วีถีไทย 1”
นายแทน วาเพชร ผลงานชื่อ “เก็บ-สุข”
นายไทรเติ้ล เงาะอาศัย ผลงานชื่อ “ฝนตั้งเค้า”
นาวสาวธนัชชา ลีลางกูร ผลงานชื่อ “เปรต”
นายธวัชชัย ช่างเกวียน ผลงานชื่อ “คิดสุข เยาว์วัย”
นายธีรพงษ์ ศรีฮาด ผลงานชื่อ “ความเคลื่อนไหวกับเวลา”
นายนฤนาท ทุดปอ ผลงานชื่อ “น้ำเต้า”
นางสาวนอเดียนา บีฮิง ผลงานชื่อ “ณ ที่บ้าน หมายเลข 2”
นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ผลงานชื่อ “นิทานของแม่ หมายเลข 2 (อย่าพลิกปลาเดี่ยวเรือจะล่ม)”
นาวสาวนุตศุภางค์ ภู่ทัยกุล ผลงานชื่อ “ลำนำล้านนา ๒”
นายบุญนำ สาสุด ผลงานชื่อ “สุขใจ”
นายบุญเกิด ศรีสุขา ผลงานชื่อ “กลมเกลียว หมายเลข 2”
นายประสิทธิ์ ศิลปเดชากุล ผลงานชื่อ “ปอยลูกแก้ว”
นายปรเมศวร์ เสืออุดม ผลงานชื่อ “Homesick”
นางสาวปัญจรัตน์ พลพลึก ผลงานชื่อ “Beauty shop
นางสาวปุญญิศา ศิลปรัศมี ผลงานชื่อ “วัตถุกับความทรงจำ”
นายพงษ์ศักดิ์ อัครพิทยาอำพน ผลงานชื่อ “สมบูรณ์พูนสุข หมายเลข 1”
นายพระนาย เกษมถาวรศิลป์ ผลงานชื่อ “ร่องรอยชีวิต อดีต ปัจจุบัน อนาคต หมายเลข 3”
นางสาวพฤตินันทร์ ดำนิ่ม ผลงานชื่อ “บุคคลในบ้าน หมายเลข 2”
นายพายุ เกิดพุฒ ผลงานชื่อ “กรุงไทย”หัวใจส่องแสง””
นายพิชิต สอนก้อม ผลงานชื่อ “ฐานกล้วยน้ำว้า”
นายพินิจ มิชารี ผลงานชื่อ “เศษซากความศิวิไล”
นายพุฒิศักดิ์ กิตติภูติกุล ผลงานชื่อ “บ้าน”
นายพูทัย หมื่นไทย ผลงานชื่อ “ไทย หมายเลข 2”
นางสาวภาวิณี ตลับนาค ผลงานชื่อ “ความงามในการเคลื่อนไหว”
นายมูฮัมหมัดซุรีย์ มะซู ผลงานชื่อ “สงบจิต หมายเลข 1”
นายรวีพล ประดิษฐ์ ผลงานชื่อ “ประกายสีในลวดลาย หมายเลข 1”
นางสาวรัตติกาล จิตต์หมั้น ผลงานชื่อ “สัมพันธภาพแห่งชีวิต”
นางสาววราลักษณ์ จันตา ผลงานชื่อ “ความอุดมสมบูรณ์”
นายวฤทธิ ไพศาลจิรศักดิ์ ผลงานชื่อ “กามคุณ 5 (รส )”
นายวิสูตร แสงศิริ ผลงานชื่อ “ร่องรอยความอบอุ่น หมายเลข 1”
นายวิสุทธิ์ ยิ้มประเสริฐ ผลงานชื่อ “วิถีไทย”
นายวีระพงศ์ แสนสมพร ผลงานชื่อ “สุนทรียภาพแห่งความอุดมสมบูรณ์”
นายศราวุธ แวงวรรณ ผลงานชื่อ “รูปทรงแห่งวิถีชีวิตและความอุดมสมบูรณ์”
นางสาวศศิประภา รอดจรูญ ผลงานชื่อ “จินตนาการแห่งการระลึกถึงชนบท”
นายศักดิ์ชัย ยศกลาง ผลงานชื่อ “จังหวะ”
นายศุภเดช มหามาตร ผลงานชื่อ “หยดน้ำค้าง”
นายสกล มาลี ผลงานชื่อ “วีถีธรรม หมายเลข 1”
นายสนธยา หยวกจังหรีด ผลงานชื่อ “เมล็ดพันธ์แห่งชีวิต”
นายสมรรถ สุวรรณพงษ์ ผลงานชื่อ “กระแสน้ำโลภาภิวัฒน์ (เจตสิกความสับสนวุ่นวาย) 1”
นายสิขเรศ ศิริไพบูลย์ ผลงานชื่อ “918 , 000”
นายสิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ ผลงานชื่อ “จินตอภิมหานคร หมายเลข 2”
นายสิทธิวุธ ยาวิชัย ผลงานชื่อ “หนุนธรรม”
นายสิทธิศักดิ์ ทองดีนอก ผลงานชื่อ “วัตถุ ชีวิต”
นายสีหนาท ลอบมณี ผลงานชื่อ “สัญญะแห่งจิต”
นางสาวสุจิตรา พาหุการณ์ ผลงานชื่อ “เอกลักษณ์ใต้ เอกลักษณ์ใต้”
นายสุชาติ ขวัญหวาน ผลงานชื่อ “มโนราห์”
นายสุทธิวงศ์ พุ่มอุไร ผลงานชื่อ “การเปลี่ยนแปลงของสังคมบริโภค”
นางสาวสุนันทา ผาสมวงค์ ผลงานชื่อ “Power Of Love”
นายสุพร แก้วดา ผลงานชื่อ “รู้กาย รู้จิต รู้ธรรม”
นางสาวสุภาวดี สายแวว ผลงานชื่อ “ลวดลายผ้าสู่ประเพณีอีสาน หมายเลข 1”
นายสุรพันธ์ ขวัญแสนสุข ผลงานชื่อ “ชีวิต หมายเลข 2”
นายสุรศักดิ์ สอนเสนา ผลงานชื่อ “วันพรุ่งนี้ของตาสี”
นายสุรเชษฐ์ แผ้วปัญญา ผลงานชื่อ “ฝันดี “กรุงไทย””
นายอนิวัต กิตติภูวนาท ผลงานชื่อ “สติรู้ สมาธิเกิด”
ว่าที่ร้อยตรีอนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี ผลงานชื่อ “ไตรลักษณ์ หมายเลข 6”
นายอมร ทองพยงค์ ผลงานชื่อ “กาลผันเปลี่ยน หมายเลข 1”
นาวสาวอรวรรณ ไชยแป้น ผลงานชื่อ “เส้นสายแห่งความผูกพัน หมายเลข 10”
นางสาวอารีรัตน์ ทรงกลด ผลงานชื่อ “สื่อวัสดุ สะท้อนวิถีชีวิตอีสาน หมายเลข 5”
นายอำนวย เลี้ยงอยู่ ผลงานชื่อ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”
นายเอกกร บุญวงค์ ผลงานชื่อ “กรุงไทย”

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.