ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการและพนักงานบริหารจัดการเครือข่าย

ฝากประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (‪#‎กรุงเทพมหานคร‬)
รับสมัครวันที่ 18 ม.ค. – 21 ก.พ. 2559
ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการและพนักงานบริหารจัดการเครือข่าย รายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานธุรการ สายงานทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ๓ ขั้น ๑ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติ
– เพศชาย-หญิง
– อายุ 25-35 ปี
– จบ ป.ตรี สาขาวิชาบริหาร/การเงิน/การบัญชี/การจัดการ/
คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, การสืบค้นข้อมูล
ทาง Internet และการพิมพ์สัมผัสเป็นอย่างดี
– มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
– มีอุปนิสัยสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป มีใจรักในงานบริการ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ
– มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน ทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
– มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติดี มีประวัติส่วนตัวดี
– มีสุขภาพดีไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ได้
– หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเข้ารับราชการทหารหรือเป็นทหารปลดประจำการ
– หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ/การเงิน/การบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. พนักงานบริหารจัดการเครือข่าย สายงานทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ๓ ขั้น ๑ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติ
– เพศชายหรือหญิง อายุ ๒๕ – ๓๕ ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
– มีความสามารถในการออกแบบ ดูแล และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลให้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอดและมูลนิธิธรรมิกชนฯ
– มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอดและมูลนิธิธรรมิกชนฯ
– มีความสามารถในการตรวจสอบ Performance และ Capacity ของระบบเครือข่าย ปริมาณการใช้งานวงจรเช่า การทำงานของอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีความสามารถในการบริหารจัดการ ควบคุมดูแล ประสานงาน การใช้งานวงจรเช่ากับผู้ให้บริการวงจรเช่า
– มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบงานต่างๆ ที่ส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานปฏิบัติการเครือข่าย
– มีความสามารถในการทำงาน Project ที่เกี่ยวข้อง กับการใช้งานในระบบเครือข่าย
– มีความรู้ในการใช้งาน ออกแบบ ติดตั้งและดูแลอุปกรณ์ CISCO ROUTER SWITCH, ROUTER SWITCH และอื่นๆจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการใช้งาน Windows OS, Linux OS, MS Office : Word, Excel, Powerpoint และ Internet ได้ดี
– มีความสามารถในการควบคุมและสำรอง Configuration ของอุปกรณ์ Router, Switch
– มีความสามารถในการตรวจสอบ Audit trial หาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย
– มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย
– มีความสามารถในการทำ WEB SITE , html, PHP, C Programming ได้
– มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
– มีอุปนิสัยสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป มีใจรักในงานบริการ และมีเจตคติที่ดีต่อ
คนพิการ
– มีความรับผิดชอบสูง อดทน ทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
– มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติดี มีประวัติส่วนตัวดี
– มีสุขภาพดีไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ได้
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
– หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเข้ารับราชการทหารหรือเป็นทหารปลดประจำการ
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๒. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๗. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป
๘. ใบ สด.๙ (ชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
๙. กรณีเคยทำ website, programming, database, graphic, video editor, animation ต้องนำตัวอย่างผลงานมาด้วย ถ้ามี
การรับสมัคร
๑. สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๒๑/๑๓ ซอยรามอินทรา ๓๔ แยก ๑๙ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๓-๖๖๕๑ โทรสาร ๐-๒๙๔๓-๖๖๕๒ ในวันและเวลาราชการ
๒. ดาวโหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.cfbtit.com กรอกข้อมูลในใบสมัครและรวบรวมหลักฐานส่งไปที่อีเมล info@cfbtit.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.