ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการประกวด “ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4” ศิลปินทั่วประเทศร่วมส่งผลงานถึง 309 ชิ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการประกวด “ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4”
ศิลปินทั่วประเทศร่วมส่งผลงานถึง 309 ชิ้น

ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีแห่งเกียรติยศของวงการศิลปะในเมืองไทย หลังเปิดโอกาสให้ศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ เข้าประกวดในโครงการ “ศิลปกรรมกรุงไทย
ครั้งที่ 4” ภายใต้แนวคิด “กรุงไทย” แผ่นดินที่รุ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี คุณธรรม จริยธรรม อันนำพาเศรษฐกิจเฟื่องฟูด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 2.7 ล้านบาท
โดยปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 309 ชิ้น แบ่งเป็น ภาคกลาง 206 ชิ้น ภาคเหนือ 33 ชิ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 ชิ้น และภาคใต้ 49 ชิ้น ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้ทำการประกาศรายชื่อและผลงาน ของศิลปินผู้เข้ารอบในแต่ละภาคเป็นที่เรียบร้อย ดังนี้
ภาคกลาง: ผลงานที่เข้ารอบจำนวน 53 ชิ้น ได้แก่
1. นายกรณิศ พ่วงพันสี ชื่อผลงาน “สนามเด็กเล่นบนทางช้างเผือกของฉัน” 2. นายกิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ ชื่อผลงาน “ความสัมพันธ์” 3. นายกฤตพสิฐพงศ์ เบญจธัชพร ชื่อผลงาน “มหัศจรรย์ที่เหลืออยู่” 4. นายกัณตชาติ สายไร่โคก ชื่อผลงาน “กงล้อแห่งชีวิต” 5. นายจักรพงษ์ เทพเกาะ ชื่อผลงาน “ความเชื่อ (กลาย)” 6. นายชิษณุพล ประสานวรกิจกุล ชื่อผลงาน “อธิษฐาน” 7. นายชยสิทธิ์ ออไอศูรย์ ชื่อผลงาน “กระแสธารแห่งกาลเวลา” 8. นางสาวไซนับ หะยีเจ๊ะดอเลาะ ชื่อผลงาน “ความผูกพันและวิถีครอบครัวในทัศนะอิสลาม (No.1)” 9. นายณัฐพล แสงทอง ชื่อผลงาน “สัมพันธภาพแห่งเส้น” 10. นายณัฐพล อยู่เปล่า ชื่อผลงาน “เจ้ามะระ เจ้ามะรุม เจ้ามะอึก” 11. นายณฐกร คำกายปรง ชื่อผลงาน “รุมกินโต๊ะ” 12. นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง ชื่อผลงาน “สุนทรียะของวัฒนธรรม” 13. นายธนพล อินทฤทธิ์ ชื่อผลงาน “สถานะสังคม 02” 14. นายธีรพล สีสังข์ ชื่อผลงาน “จีรัง” 15. นางสาวนอเดียนา บีฮิง ชื่อผลงาน “ภาพทับซ้อนความทรงจำ 2” 16. นายนพอนันต์ บาลิสี ชื่อผลงาน “ความประทับใจในความงามแห่งพฤกษา” 17. นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ชื่อผลงาน “พิจารณาลมหายใจ 3” 18. น.ส. นิตยา เหิรเมฆ ชื่อผลงาน “Peace of Mind” 19. นายบุญเสริม วัฒนกิจ ชื่อผลงาน “ชุมนุม” 20. นายปิติ บางแบ่ง ชื่อผลงาน “จังหวะการเจริญเติบโต” 21. นายปฐมพงศ์ บูชาบุตร ชื่อผลงาน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 1” 22. นายปฐมพงศ์ บูชาบุตร ชื่อผลงาน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 2” 23. นางสาวปิยะธิดา ไกรกิจราษฎร์ ชื่อผลงาน “กรุงไทย ภายใต้แสงวัฒนธรรม” 24. นายพีรพล อินทร์ตุ้ม ชื่อผลงาน “หลง” 25. นายพายุ เกิดพุฒ ชื่อผลงาน “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา (หมายเลข 3)” 26. นายพินิจ มิชารี ชื่อผลงาน “ซากความศิริไลซ์ หมายเลข 10” 27. นายพิษณุ วงศ์วิไลพิสิฐ ชื่อผลงาน “ปกป้อง” 28. นายภูมินทร์ ภูผา ชื่อผลงาน “ห้องควบคุม” 29. นายมานะชัย วงษ์ประชา ชื่อผลงาน “ถักทอวิถี” 30. นางสาวยามีล๊ะ หะยี ชื่อผลงาน “เส้นใยแห่ง..ความสุข(ความปรารถนา) 1” 31. นางสาวยามีล๊ะ หะยี ชื่อผลงาน “เส้นใยแห่ง…ความสุข(ความปรารถนา) 2” 32. นางสาวมนัชญา กิจประเสริฐ ชื่อผลงานงาน “วิถีชีวิต” 33. นายยุทธนา ชมชื่น ชื่อผลงาน “เครื่องยึดเหนี่ยว (ความหวัง)” 34. นายรัตนา สุจริต ชื่อผลงาน “วิถีรถเกี่ยวข้าว หมายเลข 2” 35. นางสาวลดากร พวงบุบผา ชื่อผลงาน “แหวกว่ายชมจันทร์” 36. นายวันชัย ณรงค์ชัย ชื่อผลงาน “Life an Ancestor” 37. นายวรุณ ห้วยบุญ ชื่อผลงาน “ห้วงเวลาแห่งความคิดถึง 3” 38. นายวิริยะพร จิตราภิรมย์ ชื่อผลงาน “ลวดลายแห่งพฤกษา 1” 39. นายวีระยุทธ ใจว่อง ชื่อผลงาน “อนุบาล 2/6” 40. นายวีระพงศ์ แสนสมพร ชื่อผลงาน “น้ำค้าง..ชีวิต” 41. นายศักชัย อุทธิโท ชื่อผลงาน “ความสงบสุขและความดีงาม 1” 42. นางศรีพัชรินทร์ จนาศิลป์ ชื่อผลงาน “ราชรถ ทศกัณฐ์” 43. นายศุภวัฒน์ วิบูลย์ศิลป์ ชื่อผลงาน “สุนทรีภาพจากระนาบและพื้นผิว” 44. นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย ชื่อผลงาน “ตุ๊กตาของหนู” 45. นางสาวสุจิตรา พาหุการณ์ ชื่อผลงาน “ยัง คง อยู่” 46. นายสุรศักดิ์ แสนโหน่ง ชื่อผลงาน “ความงดงามของความอุดมสมบูรณ์” 47. นายสกล มาลี ชื่อผลงาน “จิตรกรรมวิถีชีวิตอีสาน หมายเลข 1” 48. นางสาวสุกัญญา สอนบุญ ชื่อผลงาน “นวัตกรรมจากงานช่างไม้ หมายเลข 2” 49. นายอริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ ชื่อผลงาน “บุปผาในราตรี” 50. นายอภิวัฒน์ บันลือ ชื่อผลงาน “ปมที่แก้ไขไม่ได้ 3” 51. นายเอกวัฒน์ ดีโต ชื่อผลงาน “ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน 12” 52. นายอนันต์ยศ จันทร์นวล ชื่อผลงาน “ไทยมุง” 53. นายอานนท์ เลิศพูนพล ชื่อผลงาน “27 แองกรี้ เม็น”

ภาคเหนือ: ผลงานที่เข้ารอบจำนวน 3 ชิ้น ได้แก่
1. นายทรงวุฒิ ขาววิเศษ ชื่อผลงาน “เวลาในความทรงจำ” 2. นายประเทือง ก่ำพัด ชื่อผลงาน “วิธีแห่งความสุข” 3. นายวิทยา วงศ์เพชรมณีโชติ ชื่อผลงาน “สุขทุกข์เกิดขึ้นที่ตัวเรา”

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ผลงานที่เข้ารอบจำนวน 7 ชิ้น ได้แก่
1. นายคเณศ แสนศรีลา ชื่อผลงาน “รถบรรทุก No.2” 2. นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์ ชื่อผลงาน “ทวารบาล” 3. นายชำนาญ ปรางสุข ชื่อผลงาน “ภาระ ศรัทธา” 4. นายทศพร อุตรชีพ ชื่อผลงาน “แสง-เงาถ่ายทอดมุมมองที่ประทับใจในวิถีชีวิตคนอีสาน” 5. นางสาวปริมประภา พุฒนอก ชื่อผลงาน “รื่นเริงสุนทรีย์” 6. นายวีระวุฒิ ภูมิดง ชื่อผลงาน “คนรักของฉัน” 7. นายสุคนธ์ โมทะจิตร ชื่อผลงาน “มันเป็นเช่นนี้เอง”
ภาคใต้: ผลงานที่เข้ารอบจำนวน 9 ชิ้น ได้แก่
1. นายชูเกียรติ สุทิน ชื่อผลงาน “พลังแห่งจิตวิญญาณชาวเล” 2. นางสาวณัฐกานต์ ชูอินทร์ ชื่อผลงาน “มุมมองประทับใจ 2” 3. นายเดโช โกมาลา ชื่อผลงาน “บ้านเรา” 4. นางสาวรัตติยา แหละหมัน ชื่อผลงาน “สัจจะความจริงจากใบบัว” 5. นายระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์ ชื่อผลงาน “สมถะ” 6. นายสุริยา ฟ้อนรำดี ชื่อผลงาน “มีงานมีการหลังบ้านงาน” 7. นางสาวสุฑารัตน์ ธรรมรัตน์ ชื่อผลงาน “วิถีชีวิต” 8. นางสาวโสภาวดี เสนาคชวงค์ ชื่อผลงาน “สายตาที่เปลี่ยนไป” 9. นายหรอเหม หลีกันชะ ชื่อผลงาน “ปลายทางแห่งชีวิต”

นอกจากนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อศิลปินที่ผ่านการเข้ารอบและการประกาศผลรางวัล “ศิลปกรรมกรุงไทย
ครั้งที่ 4” ได้ทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกและคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด โดยทางธนาคารกรุงไทยจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมผลงานของศิลปิน ที่ชนะการประกวด และผลงานของศิลปินที่ได้รับเลือกให้จัดแสดงอีกครั้ง

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.