ประชาสัมพันธ์ งานเสวนา “ความ (ไม่) รู้เรื่องพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทย”

PR-8-ก.ย.58-edit_1

กำหนดการเสวนา “ความ (ไม่) รู้เรื่องพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทย”
วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ห้องประชุมเล็ก)
จัดโดย ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ มูลนิธิพุทธสาวิกา

๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ น. ประธานกล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ
๑๓.๔๐ น. เสวนา “ความ (ไม่) รู้เรื่องพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทย”
ผู้ร่วมเสวนา ๑. พระครูสุธรรมนาถ ผู้แทนฝ่ายพระภิกษุ
๒. ภิกษุณีธัมมนันทา (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)
ผู้แทนฝ่ายภิกษุณี
๓. อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย ผู้แทนฝ่ายอุบาสก
๔. ดร.กาญจนา สุทธิกุล ผู้แทนฝ่ายอุบาสิกา
ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย
๑๕.๓๐ น. อภิปรายซักถาม
๑๖.๐๐ น. ปิดงาน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.