ประชุมความร่วมมือโครงการนำร่องสร้างผู้ประกอบการกลุ่มผู้ต้องขังพักการลงโทษ และผู้ต้องขังที่พ้นโทษ เข้าร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ

NBF_picture

15 ตุลาคม 2558 : นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (ที่ 7 จากขวา) นางจิรภา สินธุนาวา ผู้อำนวยการสำนักกิจการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (ที่ 7 จากซ้าย) พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ (ที่ 6 จากขวา) นายวันวิวัฒน์ เกศวา รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนตั้งตัวได้ (ที่ 6 จากซ้าย) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางดำเนินงานโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ

โครงการกองทุนตั้งตัวได้ ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ เป็นความร่วมมือโครงการนำร่องระหว่างกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และขยายโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังพักการลงโทษ และผู้ต้องขังที่พ้นโทษ ที่มีความมุ่งมั่นต้องการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เริ่มต้น และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนกรณีปกติ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และสามารถเลี้ยงตัวเองได้

สำหรับการดำเนินงานในขั้นต่อไป คณะกรรมการจากกรมคุมประพฤติซึ่งประกอบด้วย อธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท เชียงราย ตรัง ตราด เพชรบูรณ์ และสุรินทร์ จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกลุ่มผู้ต้องขังพักการลงโทษ และผู้ต้องขังที่พ้นโทษ จำนวนประมาณ 30 ราย ที่ผ่านการฝึกอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนตั้งตัวได้ พ.ศ. 2555 คือ เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ในระดับปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป และหากมีธุรกิจหรือกิจการอยู่ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี เพื่อเข้าฝึกอบรมพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการเงินที่มีศักยภาพ โดยคณะทำงานผู้ให้คำปรึกษาการทำแผนธุรกิจจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรับอนุญาตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดกรอง (Screening Committee) เพื่อยื่นขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารพันธมิตร คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ/หรือธนาคารออมสิน (วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท) หากได้รับอนุมัติจากธนาคาร สำนักงานกองทุนตั้งตัวได้จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในส่วนของกองทุนตั้งตัวได้ (วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท) ในกรณีไม่มีหลักประกันเงินกู้สามารถขอค้ำประกันเงินกู้ในส่วนของธนาคาร จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และจัดสรรเงินกู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อประกอบอาชีพ และสร้างธุรกิจต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.