ผู้บริหาร อ.ส.ค. นำทีมเยี่ยมชมเทคโนโลยีกล่องบรรจุภัณฑ์ ประเทศสิงค์โปร์

น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมทีมผู้บริหารได้เยี่ยมชม และเข้าร่วมทำกิจกรรม workshop กับบริษัท Tetra Pak (เต็ตตราแพ้ค) บริษัทด้านบรรจุภัณฑ์ที่ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมโรงงาน Jurong (จูล่ง) โรงงานผลิตกระดาษเต็ตตราแพ้ค และ Production Development Centre เพื่อการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, กิจกรรม Workshop ที่ Customer Innovation Centre เพื่อศึกษาผลงานวิจัยของผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุ (Silver Gen.) อายุ 55 -70 ปี พร้อมเยี่ยมชม Market Visit ตลาดผลิตภัณฑ์นมนำเข้าจากต่างประเทศและประเทศไทย ณ โรงงานเต็ตตราแพ้ค ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆนี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.