พช. ราชบุรี ยกระดับผ้าทอไท-ยวน เพื่อส่งเสริมและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของชาวไท-ยวนโยนก เชียงแสน จังหวัดราชบุรี

ผ้าทอไท-ยวน  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวไท-ยวนโยนก เชียงแสน ที่สืบทอดต่อกันมา ตามการตั้งถิ่นฐานของชาวไท-ยวน ที่อพยพไปอยู่หัวเมืองต่าง ๆ ของไทย  และ “ราชบุรี” ก็คือหนึ่งในจังหวัด  ที่ยังมีการสืบทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญา จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP  ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด  เกิดการสร้างงาน  สร้างรายได้ให้กับชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าทอไท-ยวน เพื่อให้เป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงขึ้น ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำโครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่ Smart OTOP”  เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มผ้าทอ ในจังหวัดราชบุรี  ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของตนเองได้    ด้วยการยกระดับรูปลักษณ์ “ตราสินค้า”  และ “บรรจุภัณฑ์” ให้มีความร่วมสมัย แฝงไว้ด้วย “อัตลักษณ์ชุมชน”

โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้  มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผลิตผ้าทอราชบุรี เข้าร่วมจำนวน 6 กลุ่ม ๆ ละ 8 คน ได้แก่

กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี
กลุ่มทอผ้าตีนจกวัดรางบัว ต.รางบัว อ.จอมบึง
กลุ่มทอผ้าบ้านใต้ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี
กลุ่มทอผ้าจกบ้านตะโก ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี
ศูนย์เรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกะเหรี่ยง ต.บ้านคา อ.บ้านคา
กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าขาวม้าไทยทรงดำ บ้านหัวเขาจีน ต.ห้วยบางโทน อ.ปากท่อ
โดยเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ fashion Life style จากแนวคิดนวัตกรรมภูมิปัญญาไทย
การสร้างแบรนด์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการโฆษณา ผลิตภัณฑ์ fashion Life styleนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Work Shop เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าทอราชบุรี ของแต่ละ กลุ่ม เพื่อต่อยอดในเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์ และ บรรจุ ภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  ด้วย
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมในครั้งนี้  นับเป็นอีกก้าวของการขับเคลื่อน  เพื่อช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัยยิ่งขึ้น เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน  สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดราชบุรี และประเทศไทยต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี โทร 032-337103 หรือ Face book :prcdd.ratchaburi/

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.