พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “อาสาไทย หัวใจเดียว”

jpg1

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “อาสาไทย หัวใจเดียว”ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
โครงการ “อาสาไทย หัวใจเดียว” เป็นโครงการที่มุ่งหวังการพัฒนาระบบราชการไทย โดยปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดการภาครัฐ ในการปฎิบัติราชการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ เน้นสร้างความร่วมมือพัฒนารูปแบบ กลไก ระบบ และวิธีการทำงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้มีอาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือเป็นภาคหุ้นส่วนในการทำงานร่วมกันให้มีความสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีบทบาทภารกิจในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จึงส่งเสริม สนับสนุนให้เพิ่มจำนวนอาสาสมัคีอื่นๆ ที่มีอยู่ในชุมชน นอกเหนือจากอาสาสมัครคุมประพฤติของกระทรวงยุติธรรม เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในเชิงสหวิชาชีพ ในรูปแบบของคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติตำบล อันนำมาสู่เป้าหมายการคืนคนดีสู่สังคม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.