มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ ม.3, ม.6, ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระดับปริญญาตรี ดังนี้

การรับตรงสอบข้อเขียน วุฒิ ม.3 เปิดรับสมัคร วันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
1. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
การรับตรงสอบข้อเขียน ม.6 เปิดรับสมัครวันที่ 6-25 กุมภาพันธ์ 2563
2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/5 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.6 , ปวช. เข้าศึกษา
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
• คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
• คณะพัตนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
• วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
• คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
• คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จัดการศึกษาที่ มจพ. ระยอง
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
• คณะบริหารธุรกิจ
3. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.6 , ปวส. เข้าศึกษา
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
• คณะพัตนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
• วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
• คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
• คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
(Clearing-House เฉพาะผู้มีวุฒิ ม.6 : 22 – 23 เมษายน 2563)
การรับแบบ 5 รอบ
รอบที่ 1
1.1 โครงการโควตาเรียนดี
เปิดรับสมัคร 16 ตุลาคม – 16 ธันวาคม 2562
**สำหรับวุฒิ ม.6 เปิดรับสมัคร 2 – 16 ธันวาคม 2562
1.2 โครงการโควตากีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์
เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2562
**สำหรับวุฒิ ม.6 เปิดรับสมัคร 2-16 ธันวาคม 2562
(Clearing-House เฉพาะผู้มีวุฒิ ม.6 วันที่ 30 – 31 มกราคม 2563)

รอบที่ 2
2.1 โครงการโควตาพื้นที่ (เฉพาะ มจพ.ปราจีนบุรี และ มจพ.ระยอง)
เปิดรับสมัครวันที่ 3 มกราคม – 17 มีนาคม 2563
**สำหรับวุฒิ ม.6 เปิดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2563
2.2 โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET
2.3 โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT
2.4 โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา
เปิดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
2.5 โครงการรับตรงสอบข้อเขียน วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส.
เปิดรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
**สำหรับวุฒิ ม.6 เปิดรับสมัครวันที่ 6-25 กุมภาพันธ์ 2563
2.6 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี
วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เปิดรับสมัครวันที่ 27 มีนาคม – 20 เมษายน 2563
(Clearing-House เฉพาะผู้มีวุฒิ ม.6 วันที่ 22 – 23 เมษายน 2563)

รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
เปิดรับสมัครวันที่ 17-27 เมษายน 2563
สมัครผ่านเว็ปไซต์ ทปอ. https://student.mytcas.com/th
( Auto Clearing)
รอบที่ 4 : รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
เปิดรับสมัครวันที่ 7–20 พฤษภาคม 2563
สมัครผ่านเว็ปไซต์ ทปอ. https://student.mytcas.com/th
( Auto Clearing)
รอบที่ 5
5.1 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับวุฒิ ปวช. ปวส.
เปิดรับสมัครวันที่ 1–15 พฤษภาคม 2563
5.2 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับวุฒิ ม.6
เปิดรับสมัครวันที่ 9–11 มิถุนายน 2563
ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627 หรือสมัครเรียนออนไลน์ ที่ http://admission.kmutnb.ac.th
หมายเหตุ :
1. ผู้สมัครวุฒิ ม.6 ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63 ของ ทปอ. ก่อนดำเนินการสมัครผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
2. กำหนดการับสมัครนักศึกษาใหม่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารที่เว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.