มท.2 เปิดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2563 ครบรอบ 115 ปี รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 ผู้ทรงวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นไทย

มท.2 เปิดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2563 ครบรอบ 115 ปี รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 ผู้ทรงวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นไทย

วันนี้ (18 มีนาคม 2563) เวลา 08.30 น. – นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายทวี เสริมภักดีกุล นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายมณฑล ไกรวัตนุสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ตั้งแต่ปี 2554 เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงทุกวันนี้

ในปีนี้หลายจังหวัดทั่วประเทศ ได้จัดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมพิธี นอกจากนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานที่โดดเด่น มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ การออกหน่วยเคลื่อนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ

ในพิธีดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กล่าวคำถวายราชสดุดี และอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 มีใจความว่า

“นับจากปีพุทธศักราช 2448 จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 115 ปี ประเทศไทยมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 7,852 แห่ง ถือเป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การให้บริการสาธารณะอื่น ๆ ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหามลพิษ ด้านฝุ่นละออง และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

ในนามของกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สามารถดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนคนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเป็นต้นแบบที่ดี มีนวัตกรรมการพัฒนา ทั้งในมิติของคุณภาพชีวิต การศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนคนท้องถิ่น จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนด้วยการสานงานต่อ ก่องานใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งหลักนิติธรรม คุณธรรมโปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบและคุ้มค่า ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการบูรณาการร่วมกัน กับราชการบริหารส่วนอื่น อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนคนท้องถิ่น ให้สมกับที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กระจายอำนาจการปกครองให้เป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน”

นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม หรือ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2563 มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 115 รูป ณ บริเวณสี่แยกตลาดสุขาภิบาล ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม, มีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของการจัดตั้ง “สุขาภิบาลท่าฉลอม”, การแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์สุขาภิบาลท่าฉลอม, นิทรรศการการคัดแยกขยะ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ตลาดย้อนยุค วิถีไทย, การจำหน่ายสินค้า OTOP, บริการรถสามล้อโบราณรับ–ส่งประชาชนเข้าชมงาน, บริการรถรางนั่งชมรอบเมืองท่าฉลอมพร้อมมัคคุเทศก์บรรยาย,การจัดแสดงรถโบราณ, การแสดงการละเล่นว่าวไทยโบราณ, ซุ้มถ่ายภาพที่ระลึก, การจำหน่ายอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป และสินค้าจากผู้ประกอบการโรงงานต่าง ๆ ในราคาประหยัด รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชุมชน ทั้งยังมีบริการล่องเรือให้ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน บริการตัดผม และนวดแผนไทย ฟรีอีกด้วย.

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.