“มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด”กรุงเทพฯ ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด (Bangkok Clear)

เมื่อวันที่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลการประกวดผลการดำเนินงานของชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด โดยมีการมอบรางวัลให้แก่ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด และอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๔ รางวัล พิธีมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมสำคัญที่ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน และอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน แสดงศักยภาพของตนเองในด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวนโยบายของกรุงเทพมหานคร ภายใต้แผนกรุงเทพฯ ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด (Bangkok Clear) รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน สร้างแบบอย่างที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับพื้นที่อื่นๆ พร้อมเชิดชูคนดีของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมต่อไป มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๒๐๐ คน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.