มูลนิธิ CCF และมูลนิธิ CITI ร่วมกับ CIBA DPU จัดประกวดแผนธุรกิจ เสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (CCF) มูลนิธิCITI และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกันจัดงานประกวดแผนธุรกิจ ในโครงการนักธุรกิจวัยทีน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะทางการเงิน และทักษะการผลิต ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดโครงการครั้งที่ 2 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 1,200 คน นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะทางการเงิน และทักษะการผลิต รวมไปถึง Business model canvas มีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก CCF CITI CIBA และ ผู้ประกอบการ ร่วมกันกลั่นกรองและคัดเลือก โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจจำนวน 13 ทีม ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม “คอไอติม” จากโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยคุณวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย และ ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.ฯ ขึ้นมอบรางวัลเป็นเงินทุนสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจจากมูลนิธิCITI จำนวน 30,000 บาท จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.