ม.รามฯ สงขลา เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต

f8858d74-52d4-4967-8837-5b402071581a-1

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3)
————————————-
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– สาขาวิชาการจัดการ บธ.บ. (การจัดการ)

ระยะเวลาเรียน
– สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ได้แก่ ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เรียน 2 ปี
– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า เรียน 3 ปี

สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา

ระบบการศึกษา
– ใช้ระบบการศึกษาแบบ Block Course System คือ การจัดให้ผู้เรียนครั้งละ 2 กระบวนวิชา เมื่อเรียนจนจบ 2 กระบวนวิชา ก็จะมีการสอบวัดผล และจึงเรียน 2 กระบวนวิชาถัดไป ต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ ทั้งนี้ จะมีการเก็บคะแนนระหว่างเรียน จำนวน 40-60 เปอร์เซ็นต์
การวัดและประเมินผล
การตัดเกรดใช้ระบบสากล A , B+ , B , C+ , C …

เวลาเรียน
บรรยายในชั้นเรียน วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

โครงสร้างหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
1. วิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
2. วิชาแกนทางธุรกิจ 42 หน่วยกิต
3. วิชาเอก 51 หน่วยกิต
4. วิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
รวม 135 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตจำแนกตามคุณวุฒิผู้สมัคร
– ม.6 หรือเทียบเท่า – 135 หน่วยกิต
– ปวส.ไม่ใช่บริหารธุรกิจ – 84 หน่วยกิต
– ปวส.บริหารธุรกิจ – 84 หน่วยกิต
– ปริญญาตรีไม่ใช่บริหารธุรกิจ – 75 หน่วยกิต
– ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ – 54 หน่วยกิต

การเทียบโอน
1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
2. จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้
2.1. สำร็จการศึกษาต่อไปนี้
2.1.1. อนุปริญญา ปวส.ไม่ใช่บริหารธุรกิจ โอนได้ 51 หน่วยกิต
2.1.2. อนุปริญญา ปวส.บริหารธุรกิจ โอนได้ 51 หน่วยกิต
2.1.3. ปริญญาตรีไม่ใช่บริหารธุรกิจ โอนได้ 60 หน่วยกิต
2.1.4. ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า โอนได้ 81 หน่วยกิต
2.2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง/มหาวิทยาลัยอื่น ที่ลาออก หรือศึกษาไม่จบปริญญาตรี หรือเป็นบัณฑิตรามคำแหง เทียบโอนได้รายกระบวนวิชาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. กระบวนวิชาที่เทียบโอนได้เป็นไปตามประกาศของคณะบริหารธุรกิจ
4. การกำหนดตารางเรียนรายกระบวนวิชาเมื่อเทียบโอนแล้ว เป็นไปตามประกาศของคณะบริหารธุรกิจ

ลักษณะเด่นของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และกิจกรรมนักศึกษา
2. เน้นการสอนแบบบูรณาการด้านบริหารธุรกิจ ให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่าย และรวดเร็ว
3. มีอาจารย์ที่ปรึกษา เเละเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการเรียน การสอน และอื่นๆ อย่างใกล้ชิด
4. มีการวัดผลโดยการเก็บคะเเนนระหว่างเรียนในเเต่ละรายกระบวนวิชา
5. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ที่เรียน และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่นักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์
6. เรียนและสอบในห้องปรับอากาศ
7. ตารางการบรรยายมีช่องเวลาที่เหมาะสม ไม่เสียเวลาในการทำงาน
8. สอนโดยอาจารย์ประจำและผู้มีประสบการณ์ที่อยู่ในวงการธุรกิจจริง

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 168,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) แบ่งชำระ 7 งวด งวดละ 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
โดยชำระงวดแรกในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา สำหรับวัน เวลา ในการชำระงวดถัดไปให้เป็นตามประกาศของโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ได้แก่ ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
3. ผู้ที่ลาออก หรือศึกษาไม่จบระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
5. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัครต้องกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ “วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครต้องระบุการจบหลักสูตร และวันที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น”
2.1. กรณีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบสำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล หรือใบสมรส หรือใบหย่า (แล้วแต่กรณี) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
2.2. กรณีใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มี ชื่อ-สกุล ของผู้สมัคร 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
5. สำเนา Transcript ในกรณีนักศึกษาลาออก หรือศึกษาไม่จบ ระดับปริญญาตรีจาก

ปฏิทินการรับสมัคร
– รับสมัคร สัมภาษณ์ และขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 โดยให้ชำระด้วย ดราฟต์/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเขียน ชื่อ–สกุล ด้านหลังดราฟต์/เช็ค
อนึ่ง สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกจะชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 ในวันสมัคร/สัมภาษณ์ สามารถชำระได้ภายในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
– เปิดเรียน วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559

ขอรับใบสมัครและสมัคร พร้อมชำระเงินได้ ณ สถานที่ต่อไปนี้
– ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.skbba.ru.ac.th หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
– สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ทุกวัน (ไม่เว้นวันเสาร์และอาทิตย์) เว้นแต่ วันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร 02-310-8213, 074-251-888, 074-251-333, 085-078-3612, 083-627-2439,
081-831-1399, 089-505-7177, 081-341-7148, 081-423-5069

**โครงการฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาหรือกำหนดการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการขยายระยะเวลาการรับสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน หรือตามความเหมาะสม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.